Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

ZŁOŻENIE PRACY DYPLOMOWEJ
(pracy licencjackiej, pracy magisterskiej lub pracy inżynierskiej).


   Drodzy Czytelnicy, bardzo nas cieszy, że zajrzeliście do tego artykułu. Oznacza to, że dotarliście do momentu składania pracy dyplomowej (jeśli to nie ciekawość Was tu sprowadziła :) ).
   Zatem postaramy się Wam tutaj pokrótce przedstawić kwestię dotyczącą procesu składania prac dyplomowych, opiszemy jakie dokumenty należy w związku z tym dostarczyć do Dziekanatu i wspomnimy o terminach.

   Zaczniemy od terminów składania prac dyplomowych (na przykład: prac licencjackich, prac magisterskich, prac inżynierskich):
   * Termin składania prac dyplomowych, określany jest w Regulaminie Studiów na każdej Uczelni. Jednak zazwyczaj należy złożyć swoją pracę dyplomową - co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego (egzaminu: licencjackiego, magisterskiego, inżynierskiego), co jest jednym z warunków przystąpienia do obrony pracy dyplomowej.
   * Termin złożenia pracy dyplomowej oraz zaliczenia seminarium dyplomowego określa w indywidualnych przypadkach Dziekan właściwego Wydziału.
   * Jeśli zdarzy się sytuacja, w której Studentce/Studentowi nie uda się złożyć pracy dyplomowej (na przykład pracy licencjackiej) w wymaganym terminie, to niestety konsekwencją tego - będzie skreślenie Jej/Jego z listy Studentów. Wówczas, za zgodą Dziekana, taka/i Studentka/Student może zostać przyjęta/y na nowy semestr dyplomowy.
   * Drodzy Studenci, w przypadku dłuższej nieobecności promotora, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia przez Was - pracy dyplomowej; Dziekan, w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej, ma obowiązek wyznaczyć innego promotora/opiekuna pracy.
   * Jeżeli w okresie 6 miesięcy przed terminem ukończenia studiów - nastąpiła zmiana osoby kierującej Waszą pracą dyplomową (pracą licencjacką, pracą magisterską, pracą inżynierską), to taka sytuacja może być podstawą do przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej.
   * Istnieje także możliwość przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej (na pisemny wniosek Studentki/Studenta), jednak tylko w przypadku zaistnienia niezależnych od Niej/Niego okoliczności, które uniemożliwiły Jej/Jemu napisanie i zakończenie pracy dyplomowej w wymaganym terminie. Wtedy Dziekan może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) i ustalić indywidualny tryb procedury dotyczącej oddania tejże pracy dyplomowej.
   * Należy wiedzieć, że podanie w sprawie przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej lub powtarzania semestru dyplomowego, musi być zawsze zaopiniowane przez osobę prowadzącą pracę dyplomową/promotora.
   * W sytuacji przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej (okres przedłużenia nie może trwać dłużej niż trzy miesiące), osoba zainteresowana ma prawo do zachowania uprawnień studenckich z jednoczesnym ograniczeniem prawa do korzystania z pomocy materialnej, która jest określona odrębnymi przepisami.
   * Złożenie pracy dyplomowej musi nastąpić w macierzystym Instytucie, czyli właściwym dla danego kierunku studiów oraz zgodnie z ustalonymi zasadami.
   * Jeżeli chodzi o terminy egzaminu dyplomowego (egzaminu: licencjackiego, magisterskiego, inżynierskiego), to są one ustalane przez Studentkę/Studenta w Dziekanacie do spraw studenckich, w porozumieniu z członkami komisji egzaminacyjnej, czyli promotorem i recenzentem.
   * Praca dyplomowa (praca licencjacka, praca magisterska, praca licencjacka) zostaje dopuszczona do obrony dopiero po uzyskaniu dwóch pozytywnych ocen - od kierującego pracą oraz recenzenta.
   * Drodzy Studenci, pamiętajcie, że w sierpniu egzaminy dyplomowe nie odbywają się.

  Szanowni Czytelnicy, musicie mieć świadomość tego, że każda Uczelnia Wyższa ma swoje indywidualne zasady dotyczące złożenia pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej). Jednak możemy Wam opisać ogólne i standardowe wymogi dotyczące składania tychże prac oraz podpowiedzieć, jakie inne dokumenty należy złożyć w Dziekanacie przed dopuszczeniem do egzaminu dyplomowego:
 • Zazwyczaj Studenci zobowiązani są do złożenia w jednostce dydaktycznej - trzech jednakowych egzemplarzy pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej). Jeden egzemplarz pracy, należy złożyć w kierunkowym Dziekanacie (dokument ten zostanie przeznaczony do przechowywania w Archiwum Uczelni, a dokładniej w teczce akt osobowych danej/danego Studentki/Studenta) , drugi przeznaczony zostanie dla promotora, natomiast trzeci dla recenzenta (przeważnie, egzemplarze dla recenzenta i promotora, Studentka/Student dostarcza we własnym zakresie).
 • *Wersje pracy dyplomowej dla promotora i recenzenta powinny spełniać wymogi przedstawione na seminarium dyplomowym.
  *Bywa tak, że ani kierujący pracą ani recenzent - nie wyrażą chęci zachowania egzemplarza otrzymanej pracy (na przykład pracy magisterskiej). Wówczas taka praca dyplomowa zostanie zwrócona Absolwentowi (tuż po obronie).
  *Radzimy Wam (redakcja serwisu www.pracedyplomowe.edu.pl) wydrukować i oprawić pracę dyplomową w czterech egzemplarzach, ponieważ zawsze jest warto pozostawić jeden egzemplarz pracy dla Siebie.

  *Jak już wcześniej wspomnieliśmy - egzemplarz archiwalny pracy dyplomowej, na przykład pracy magisterskiej, przechowywany jest w teczce akt osobowych Studentki/Studenta (w Archiwum Uczelni). Przed jego złożeniem do Dziekanatu, musi on zostać podpisany przez promotora z datą przyjęcia pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej), a także opatrzony podpisem i pieczątką Dyrektora Instytutu (lub jego zastępcy). Dokument ten powinien zajmować jak najmniej miejsca (być objętościowo jak najmniejszy), czyli wydrukowany dwustronnie oraz oprawiony miękką okładką albo zbindowany, a najlepiej termobindowany z przezroczystą okładką z przodu.
  Ponadto, do egzemplarza przeznaczonego do Archiwum Uczelni, należy dołączyć płytę CD z elektroniczną wersją pracy - wraz z plikiem, z którego dokonano wydruku (całość pracy dyplomowej musi zostać zapisana w jednym pliku). Płyta powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) oraz numerem jego indeksu. Zazwyczaj, płytę Cd z elektroniczną wersją pracy dyplomowej, należy umieścić w kopercie i przykleić do okładki egzemplarza archiwalnego.
  *Warto jest wiedzieć, że na niektórych Uczelniach wymagane jest oświadczenie o zgodności wersji papierowej pracy dyplomowej z jej wersją elektroniczną (wtedy należy wykorzystać wzór takiego oświadczenia - znajdujący się na stronie internetowej Uczelni).
  *Przypominamy, że pierwszą stronę pracy dyplomowej stanowi strona tytułowa, która powinna być przygotowana według konkretnego wzoru. Zdarza się, że dana Uczelnia ma swoje indywidualne wymagania, co do wyglądu strony tytułowej. Dlatego też najlepiej jest wejść na stronę internetową Waszej Uczelni, na której to pewnie będziecie mogli odszukać wzór strony tytułowej (lub nawet kilka takich wzorów, przykładów).
 • Oświadczenie o oryginalności pracy dyplomowej (w zależności od wymogów obowiązujących na danej Uczelni, oświadczenie to należy dołączyć do egzemplarza pracy dyplomowej składanego w Dziekanacie).
  Drodzy Czytelnicy, więcej informacji na ten temat znajdziecie w naszym poradniku, a dokładniej w artykule pt.: ,,Oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej)” oraz sam wzór tegoż oświadczenia. Przypomnimy w skrócie, że dokument ten ma na celu - potwierdzenie, że dana praca dyplomowa została samodzielnie napisana i nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego na Wyższej Uczelni.
 • Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej (wzór takiego wniosku powinien się znajdować na stronach internetowych Waszych Uczelni), zawierający podpis promotora wraz ze wskazaniem przez niego propozycji terminu obrony pracy dyplomowej i składu komisji egzaminacyjnej - co najmniej dwóch recenzentów (Prodziekan do spraw studenckich wybiera jednego z zasugerowanych recenzentów).
 • Indeks wraz z kartami egzaminacyjnymi i pozytywnymi ocenami ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów, zaliczeniem z seminarium dyplomowego oraz zaliczeniem praktyk studenckich. Należy zadbać o skrupulatne wypełnienie indeksu (na przykład - muszą się w nim znaleźć następujące elementy: liczba godzin, wszystkie daty przy ocenach, wykłady do wyboru, punkty ECTS...).
 • Potwierdzenie/dowód wpłaty za dyplom.
 • Podanie o odpis dyplomu w języku angielskim (jeżeli Studentka/Student jest nim zainteresowana/y, to wymagane jest złożenie odpowiedniego podania. Wzoru takiego dokumentu prosimy szukać na stronie internetowej Swojej Uczelni).
 • Potwierdzenie opłaty za dyplom w języku angielskim (jeżeli składane jest podanie o odpis w języku angielskim).
 • Cztery zdjęcia do dyplomu o wymiarach 4,5 cm na 6,5 cm (jedno zdjęcie więcej - w przypadku odpisu dyplomu w języku angielskim). Każde zdjęcie powinno być odpowiednio opisane: imię i nazwisko, studiowana specjalność oraz w stroju wizytowym (Uwaga! Zdjęcia skanowane nie są dopuszczalne).
 • Kartę osiągnięć Studentki/Studenta, czyli dokument stanowiący informacje do suplementu, będący wykazem wszelkich osiągnięć Studentki/Studenta (na przykład: odbytych praktyk - poza programem studiów, otrzymanych nagród, stypendiów - za wybitne dokonania w nauce i sporcie, aktywności w kołach naukowych, udziału w programach Erasmus/Socrates, zaangażowania podczas konferencji czy też udziału w międzynarodowych stażach...). Informacje zawarte w karcie dokonań, będą wprowadzane do bazy danych systemu informatycznego - na Waszej Uczelni oraz staną się podstawą do ich wyszczególnienia na suplemencie do dyplomu.
 • Rozliczoną kartę biblioteczną (najpóźniej przy odbiorze dyplomu).
 • Legitymację studencką, która musi zostać złożona najpóźniej w dniu obrony pracy dyplomowej. Ostrzegamy, że brak zwróconej legitymacji, skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu licencjackiego/magisterskiego/inżynierskiego.
 • Wypełnioną kartę obiegową, którą Studentka/Student otrzymuje w dniu złożenia pracy dyplomowej - w kierunkowym Dziekanacie. Dokument ten zazwyczaj należy złożyć podczas odbioru dyplomu (wedle wymogów obowiązujących na danej Uczelni).

   Pamiętajcie, że dokumenty niekompletne nie zostaną przyjęte; a w sytuacji ich nie dostarczenia w odpowiednim czasie, Studentka/Student jest zobowiązana/y do złożenia w Dziekanacie zaopiniowanego przez promotora - podania (wzór poniżej) dotyczącego przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej). Studenci którzy nie wywiążą się z wymaganych formalności, zostaną skreśleni z listy Studentów.


   Oto wzór podania dotyczącego przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej (na przykład pracy magisterskiej):

                        Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy magisterskiej.

Dziekan Wydziału.................................................

Nazwa Wydziału oraz Nazwa Uczelni   Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu złożenia pracy licencjackiej/pracy magisterskiej/pracy inżynierskiej pod kierunkiem..............................................., z powodu.................................................................................

   Decyzję w powyższej sprawie odbiorę osobiście.

Miejscowość, dnia.................................................

.................................................

Własnoręczny podpis Studentki/Studenta
   Opinia promotora pracy ..........................................................................................................................

.................................................

Data i podpis promotora

   Czytaj dalej - "Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego".
Spis zawartości.
I. Wprowadzenie.
II. Podejmujemy decyzje.
III. Od czego zacząć pisanie pracy?
IV. Struktura pracy dyplomowej.
V. Techniczne opracowanie pracy.
VI. Estetyka pracy dyplomowej.
VII. Regulacje regulaminowe.
Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.