Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

ZATWIERDZENIE TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ
(pracy licencjackiej, pracy magisterskiej lub pracy inżynierskiej).


   Drodzy Czytelnicy, w niniejszym artykule przedstawimy Wam zagadnienie dotyczące zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej.
  Przypominamy, że temat poprawnej pracy dyplomowej (na przykład pracy licencjackiej), powinien podlegać następującym wymogom:
 • Podczas ustalania tematu pracy, powinny być brane pod uwagę następujące kwestie: użyteczność przyszłej pracy dyplomowej, plan naukowy Katedry, a także zarówno zainteresowania naukowe Studenta, jak i promotora.
 • Temat pracy dyplomowej, powinien być związany z kierunkiem studiów przyszłego Dyplomanta (lub z zakładanymi efektami kształcenia - określonymi dla danego kierunku i poziomu kształcenia).
 • Tematyka prac dyplomowych (prac licencjackich, prac magisterskich, prac inżynierskich), powinna się zgadzać ze specjalizacją naukową promotora oraz jego dotychczasowymi osiągnięciami dydaktycznymi lub naukowo-badawczymi (powinna także dotyczyć i wchodzić w zakres samej tematyki badań lub zajęć dydaktycznych prowadzonych przez jego Katedrę).
 • Zawartość pracy, na przykład pracy magisterskiej - zawsze musi być zgodna z jej tematem.
 • Tematykę pracy dyplomowej, należy określić w trakcie pierwszego semestru dyplomowego. Temat może zaproponować zarówno promotor, jak i sam Student (wtedy jednak wybrany przez Niego temat może być realizowany tylko wtedy, gdy zostanie zaakceptowany przez osobę prowadzącą seminarium dyplomowe).
 • Student może zgłosić indywidualną propozycję tematu planowanej pracy dyplomowej oraz sposób jej napisania/realizacji - tym bardziej, gdy dana praca będzie: związana z zakładem pracy, w którym Student jest zatrudniony; wiązać się z działalnością w studenckim kole naukowym/ ruchu naukowym; odpowiadać potrzebom działalności gospodarczej prowadzonej przez Studenta czy też jego rodzinę.
 • Temat pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej), powinien być konkretny oraz dotyczyć jasno wyodrębnionej problematyki.
 • Praca dyplomowa (praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska), może być pisana na jeden temat (tak samo "brzmiący") - przez więcej niż jednego Studenta.
 • Przyszłym Dyplomantom, którzy nie wybiorą tematu pracy dyplomowej na czas (w wyznaczonym terminie), zostanie przypisany temat pracy spośród tematów wskazanych przez osobę prowadzącą seminarium dyplomowe.
 • Podczas ustalania tematu pracy dyplomowej (na przykład pracy licencjackiej), bierze się pod uwagę następujące kwestie: plan naukowy katedry, zainteresowania naukowe i zawodowe Studenta, jego dotychczasowe wyniki uzyskane w trakcie studiowania oraz jego możliwości czasowe i techniczne; a w przypadku Studentów studiów zaocznych - ich miejsce pracy.
 • Ustalenie tematu pracy dyplomowej, skonstruowanie jej układu i określenie jej koncepcji, jest warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego.
 • Odpowiedzialność za sformułowany temat pracy dyplomowej ponosi promotor (a także za poprawność merytoryczną oraz poprawność formalną całej pracy dyplomowej).
 • Tuż po zakończeniu procesu wyboru tematów prac dyplomowych (prac licencjackich, prac magisterskich, prac inżynierskich) przez grupę seminaryjną, lista tych tematów przedkładana jest przez promotora - Dziekanowi.
 • Tematy prac dyplomowych (prac licencjackich, prac magisterskich, prac inżynierskich) podlegają zatwierdzeniu przez promotora, Dziekana i Radę Wydziału.
 • Zmiana tematu pracy dyplomowej - po jego zatwierdzeniu, może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, a także wymaga zgody promotora oraz Dziekana Wydziału.

   Szanowni Czytelnicy, poniżej postaramy się Wam przedstawić najważniejsze kwestie dotyczące procesu zatwierdzania tematu pracy dyplomowej (na przykład pracy magisterskiej).
  Bowiem zanim temat pracy dyplomowej zostanie wybrany przez Studenta, a dalej zatwierdzony - wcześniej musi zostać przebyta odpowiednia droga:
 • Na początku ważne jest to, aby Studenci zapoznali się z promotorami oraz tematyką prac dyplomowych (prac licencjackich, prac magisterskich, prac inżynierskich), które prowadzone są przez Katedry, w określonym przez Prodziekana do spraw Studenckich - konkretnym miejscu i terminie.
 • Tematy prac dyplomowych zostają zgłaszane przez promotorów, profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów albo starszych wykładowców - w sekretariatach Katedr (kierownikom tych Katedr).
 • Wszyscy wykładowcy i osoby uprawnione do prowadzenia prac dyplomowych, mogą zgłosić dowolną liczbę tematów.
 • Zazwyczaj na jednego promotora (w danym roku akademickim) przypada do zrealizowania 10 tematów - chyba, że na prośbę promotora, Dziekan Wydziału wyrazi zgodę na realizację większej liczby tematów.
 • Wykazy tematów prac dyplomowych z krótkimi opisami dotyczącymi zakresów tych prac oraz z nazwiskami prowadzących je osób, są opracowywane przez pracowników sekretariatów Katedr i przekazywane do Dziekanatu (a dokładniej do uprawnionej osoby, która zajmuje się sprawami programowo-organizacyjnymi).
 • Listy z tematami prac dyplomowych (prac licencjackich, prac magisterskich, prac inżynierskich) są następnie przekazywane z Dziekanatu do Przewodniczących odpowiednich Komisji Programowych i podlegają dyskusji (w trakcie takich rozmów uwzględnia się, na przykład - zgodność danego tematu pracy dyplomowej ze specjalnością osoby, która nią kieruje).
 • Komisje programowe mają obowiązek zatwierdzenia tematów prac dyplomowych w ciągu 2 tygodni i przekazania list (z odpowiednią adnotacją) do Katedr.
 • Po zatwierdzeniu tematów prac dyplomowych, fakt ten zostaje odzwierciedlony w protokole z posiedzenia Rad Naukowych Instytutów.
 • Dalej każda z kart zgłoszenia tematu pracy dyplomowej (na przykład pracy magisterskiej) musi zostać podpisana przez Dziekana Wydziału.
 • Lista z tematami prac dyplomowych (wraz z ogólną tematyką i wykazem promotorów) zostaje ogłaszana przez poszczególne Katedry i wywieszona na tablicach ogłoszeń, a także udostępniona Studentom - na stronie internetowej Uczelni (oczywiście, każdego roku ulega aktualizacji).
 • Istnieje możliwość wyboru przez Studenta - tematu pracy dyplomowej ogłoszonego przez inną Katedrę niż Katedra prowadząca daną specjalność lub reprezentująca inny kierunek studiów, ale tylko za zgodą kierowników obu Katedr.
 • Kiedy Student zdecyduje się już na konkretny temat pracy dyplomowej i ustali z promotorem jej zakres, to kolejnym Jego krokiem musi być - wpisanie się na ogólną listę tematów w Dziekanacie, a także wypełnienie oraz podpisanie trzech egzemplarzy Karty Dyplomanta.
 • Student wpisuje również do indeksu wybrany przez Siebie temat pracy dyplomowej oraz dane promotora - który to następnie potwierdza podjęcie się opieki nad Dyplomantem (przy pomocy podpisu).
 • Tematy prac dyplomowych (prac licencjackich, prac magisterskich, prac inżynierskich) powinny być ogłoszone - co najmniej 12 miesięcy przed końcem semestru dyplomowego.
 • Zdarzają się wyjątkowe sytuacje (przykładowo: indywidualny program studiów, awans), w których promotor może zgłosić dany temat pracy dyplomowej w innym terminie. Jednak nigdy to nie może być później niż 3 tygodnie przed dniem obrony pracy - na przykład pracy licencjackiej.
 • Jeśli po zatwierdzeniu tematu pracy dyplomowej zaistnieje konieczność jego zmiany, to promotor ma obowiązek wypełnienia stosownego oświadczenia (w zależności od istotności zmiany) i złożenia go w Dziekanacie.
 • Rada Wydziału (po zaopiniowaniu przez Radę Programową), dokonuje ponownego zatwierdzenia tematu, tylko w sytuacji istotnej jego zmiany.
 • Nieistotne zmiany w tematach prac dyplomowych zostają złożone przez promotora do odpowiedniego Dziekanatu (jednak nie podlegają już ponownemu zatwierdzeniu przez Radę Wydziału).
 • Za klasyfikację charakteru zmiany tematu pracy dyplomowej (istotna zmiana, nieistotna zmiana) odpowiada promotor.
 • Warunkiem przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, jest zatwierdzony przez Radę Wydziału temat pracy dyplomowej. Kiedy to nastąpi, Katedry sporządzają harmonogram obron i podają go do wiadomości Studentów.
 • W wyjątkowych przypadkach losowych, Rada Wydziału, upoważnia Dziekana do zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej), w celu umożliwienia przeprowadzenia egzaminu dyplomowego. W takich sytuacjach, promotor przekazuje na piśmie wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, które załączane jest do akt osobowych Studenta.
 • Gdy nastąpi decyzja o niezatwierdzeniu tematu pracy dyplomowej, zespół do spraw jakości kształcenia, zobowiązany jest do przedstawienia promotorowi prowadzącemu daną pracę dyplomową - krótkiego uzasadnienia wraz z konkretną propozycją modyfikacji tematu.

   Szanowni Czytelnicy, mamy nadzieję (redakcja serwisu www.PraceDyplomowe.edu.pl), że powyższe wskazówki przypomniały Wam zagadnienie - jakim jest temat pracy dyplomowej oraz przybliżyły Wam krok po kroku - kwestię zatwierdzenia tematu, dzięki czemu pozbędziecie się zbędnych dylematów i przybliżycie do zakończenia/finalizacji pisania autorskich prac dyplomowych.   Czytaj dalej - " Złożenie pracy dyplomowej, terminy ".
Spis zawartości.
I. Wprowadzenie.
II. Podejmujemy decyzje.
III. Od czego zacząć pisanie pracy?
IV. Struktura pracy dyplomowej.
V. Techniczne opracowanie pracy.
VI. Estetyka pracy dyplomowej.
VII. Regulacje regulaminowe.
Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.