Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH
w pracy licencjackiej, magisterskiej, dyplomowej.   

Wykaz aktów prawnych w pracach dyplomowych


(pracach licencjackich, pracach magisterskich, pracach inżynierskich).


   Szanowni Czytelnicy, na końcu każdej pracy dyplomowej czy to pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, czy też pracy inżynierskiej; należy zamieścić wykaz przywoływanych w niej - aktów prawnych/aktów normatywnych.
   Zatem, jeśli w swojej pracy dyplomowej korzystaliście z przepisów prawa, to do Spisu Literatury należy dołączyć ich wykaz.
  Taki wykaz aktów prawnych musi zostać opisany w prawidłowy sposób. Cytując akty normatywne, należy kolejno podać:
 • nazwę aktu prawnego,
 • nazwę organu który go wydał (nie dotyczy Ustaw),
 • datę wydania,
 • tytuł aktu,
 • miejsce publikacji (podajemy w nawiasie lub po przecinku).

   Podczas powoływania (na przykład w pracy magisterskiej) aktów normatywnych, należy je również w prawidłowy sposób uporządkowywać. Zalecamy to uczynić według rangi i/lub chronologicznie, czyli według daty ich uchwalenia.
   Najwyższe miejsce w hierarchii aktów prawnych zajmuje Konstytucja RP (czyli kolejność podawania aktów normatywnych, wyznaczana jest przez konstytucyjną systematykę, w obrębie której należy dokonać chronologicznego uporządkowania).
  Tuż po Konstytucji RP powinny wystąpić następujące dokumenty:
 • ustawy,
 • umowy międzynarodowe,
 • dyrektywy, decyzje, rozporządzenia;
 • zarządzenia,
 • regulaminy,
 • akty normatywne wydawane przez wojewodę, a także przez organy samorządu terytorialnego,
 • inne (na przykład: statuty, deklaracje, niewiążące uchwały organizacji międzynarodowych...).
  Przykład/Wzór:
 • Konstytucja RP z dnia 6 kwietnia 1996 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1996 r. , Dz.U. Nr 78, poz. 483, sprost. Dz.U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319.
 • Ustawa z dnia 18 września 2000 r. o podpisie elektronicznym, Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.
 • Dyrektywa WE w sprawie porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy z dnia 15 grudnia 1996 r., Dz.U. WE L 131 z dnia 15 lipca 2006 r.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2004 r., Nr 260, poz. 2586).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia z dnia 1 lutego 2002 r., Dz. U. z 2002 r., Nr 17, poz. 162.
 • itd...
 •    Uwaga!:
     • Jeśli chodzi o zapis roku publikacji, to w wykazie źródeł prawa podajemy rok tylko wtedy, gdy różni się on od roku wydania wykazywanego aktu lub kiedy mamy do czynienia z tekstem jednolitym. Niepodanie roku oznacza jednoznacznie, że chodzi o publikację aktu w tym samym roku, w którym został on wydany.
     • Skrót zapisu numeru - Nr :zaczynamy z dużej litery, nie kończymy kropką, a po podaniu konkretnej liczby - stawiamy przecinek.
     • Skrót zapisu pozycji - poz. : zaczynamy z małej litery i kończymy kropką.

     

  Inne wskazówki dotyczące opisywania aktów prawnych w pracach dyplomowych (pracach licencjackich, pracach magisterskich, pracach inżynierskich):


     * Tytuł aktu prawnego powinien brzmieć tak samo, jak w publikowanym dzienniku urzędowym, na przykład w Dzienniku Ustaw. Po podaniu nazwy aktu, umieszczamy w nawiasie lub po przecinku - dane dotyczące miejsca konkretnego dziennika urzędowego, czyli miejsca jego publikacji.
     Przykłady/Wzory:
     Ustawa budżetowa na rok 2001 z dnia 14 marca 2002 r. (Dz. U. ...)
        lub
     Ustawa budżetowa na rok 2001 z dnia 14 marca 2002 r., Dz. U. ...
     
  * Jeśli dany akt prawny podlegał późniejszym zmianom, to należy zaznaczyć jedną z wybranych form: z późn. zm. - z późniejszą zmianą/nami lub ze zm. - ze zmianami, zawsze po podaniu miejsca publikacji (na przykład Dziennika Ustaw, w którym ogłoszony był pierwotny tekst aktu).
     Przykłady/Wzory:
     Karta Narodów Zjednoczonych z dnia 23 października 1945 r., Dz. U. z 1947 r., Nr 23, poz. 90 z późn. zm.
        lub
     Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.)

     * Podobnie należy postąpić w przypadku, gdy istnieje tekst jednolity zmienianego aktu. Wówczas konieczne jest zaznaczenie wystąpienia takiej okoliczności poprzez podanie informacji - tekst jedn.- tekst jednolity lub j. t.- jednolity tekst, a następnie: roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym jednolity tekst aktu został ogłoszony.
      Przykład/Wzór:
     Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

     * W sytuacji, gdy tytuł i data wydania aktu prawnego zostaną podane w tekście podstawowym, to miejsce publikacji (na przykład - Dziennik Ustaw) należy zaznaczyć w przypisie.

     * Tytuły traktatów, umów, porozumień, konwencji w tekście głównym czy to pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, czy też pracy inżynierskiej; należy pisać wielką literą (na przykład:...mówi o tym Traktat o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej).

     * Tytuły polskich i wspólnotowych aktów prawnych, które zostaną wymienione w środku tekstu (na przykład pracy magisterskiej), należy napisać z małej litery (bez względu na pełną czy też skróconą formę).

     * Nie należy rozpoczynać zdania od skrótu, przykładowo należy napisać w tekście pracy dyplomowej: Kodeks cywilny stanowi...; a błędem byłoby napisanie tego w formie skróconej: K. c. stanowi... Nie dotyczy to jednak przypisów - w sytuacji, gdy za pomocą skrótu mamy podany namiar na jakiś konkretny artykuł (przykładowo: art. 1 ust. 2).

     * Zanim w tekście właściwym zastosujemy skrót aktu prawnego, należy wcześniej podać jego rozwinięcie (nie dotyczy to sytuacji, w których do publikacji dołączony jest wykaz skrótów).

     * Jeżeli, na przykład jakąś ustawę będziemy cytowali wielokrotnie, to zalecamy zrobić jej skrót albo skróconą nazwę.

     * Jeśli mamy do czynienia z nazwami zwyczajowymi i skróconymi aktów prawnych, to wszystkie człony należy pisać małą literą.
     Przykłady/Wzory:
     • traktat rzymski,
     • traktat nicejski,
     • traktat amsterdamski,
     • traktat akcesyjny,
     • konwencja genewska, konwencja paryska...,
     • konwencja o ochronie praw człowieka (skrócony/niepełny tytuł),
     • porozumienie nicejskie,
     • itd...

     * W tekście każdej z prac dyplomowych (prac licencjackich, prac magisterskich, prac inżynierskich) nazwy praw i kodeksów, należy pisać małą literą - na przykład: prawo bankowe, kodeks karny, kodeks pracy, konwencja o prawie traktatów, ordynacja podatkowa itd...

     * Gdy zetkniemy się z powoływaniem orzeczeń, to trzeba:
     • wskazać charakter danego orzeczenia,
     • organ, który je wydał;
     • datę wydania,
     • numer właściwy,
     • miejsce publikacji.
     Natomiast w przypadku orzeczeń niepublikowanych, zamiast miejsca publikacji należy użyć zwrotu - niepubl.


     Mamy nadzieję (redakcja serwisu www.pracedyplomowe.edu.pl), że powyższy artykuł dostarczył Wam potrzebnej wiedzy na temat aktów prawnych i ułatwi Wam pisanie autorskiej pracy dyplomowej.     Czytaj dalej - " Załączniki".
Spis zawartości.
I. Wprowadzenie.
II. Podejmujemy decyzje.
III. Od czego zacząć pisanie pracy?
IV. Struktura pracy dyplomowej.
V. Techniczne opracowanie pracy.
VI. Estetyka pracy dyplomowej.
VII. Regulacje regulaminowe.
Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.