Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH
w pracy licencjackiej, magisterskiej, dyplomowej.   

Wykaz aktów prawnych w pracach dyplomowych


(pracach licencjackich, pracach magisterskich, pracach inżynierskich).


   Szanowni Czytelnicy, na końcu każdej pracy dyplomowej czy to pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, czy też pracy inżynierskiej; należy zamieścić wykaz przywoływanych w niej - aktów prawnych/aktów normatywnych.
   Zatem, jeśli w swojej pracy dyplomowej korzystaliście z przepisów prawa, to do Spisu Literatury należy dołączyć ich wykaz.
  Taki wykaz aktów prawnych musi zostać opisany w prawidłowy sposób. Cytując akty normatywne, należy kolejno podać:
 • nazwę aktu prawnego,
 • nazwę organu który go wydał (nie dotyczy Ustaw),
 • datę wydania,
 • tytuł aktu,
 • miejsce publikacji (podajemy w nawiasie lub po przecinku).

   Podczas powoływania (na przykład w pracy magisterskiej) aktów normatywnych, należy je również w prawidłowy sposób uporządkowywać. Zalecamy to uczynić według rangi i/lub chronologicznie, czyli według daty ich uchwalenia.
   Najwyższe miejsce w hierarchii aktów prawnych zajmuje Konstytucja RP (czyli kolejność podawania aktów normatywnych, wyznaczana jest przez konstytucyjną systematykę, w obrębie której należy dokonać chronologicznego uporządkowania).
  Tuż po Konstytucji RP powinny wystąpić następujące dokumenty:
 • ustawy,
 • umowy międzynarodowe,
 • dyrektywy, decyzje, rozporządzenia;
 • zarządzenia,
 • regulaminy,
 • akty normatywne wydawane przez wojewodę, a także przez organy samorządu terytorialnego,
 • inne (na przykład: statuty, deklaracje, niewiążące uchwały organizacji międzynarodowych...).
  Przykład/Wzór:
 • Konstytucja RP z dnia 6 kwietnia 1996 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1996 r. , Dz.U. Nr 78, poz. 483, sprost. Dz.U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319.
 • Ustawa z dnia 18 września 2000 r. o podpisie elektronicznym, Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.
 • Dyrektywa WE w sprawie porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy z dnia 15 grudnia 1996 r., Dz.U. WE L 131 z dnia 15 lipca 2006 r.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2004 r., Nr 260, poz. 2586).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia z dnia 1 lutego 2002 r., Dz. U. z 2002 r., Nr 17, poz. 162.
 • itd...
 •    Uwaga!:
     • Jeśli chodzi o zapis roku publikacji, to w wykazie źródeł prawa podajemy rok tylko wtedy, gdy różni się on od roku wydania wykazywanego aktu lub kiedy mamy do czynienia z tekstem jednolitym. Niepodanie roku oznacza jednoznacznie, że chodzi o publikację aktu w tym samym roku, w którym został on wydany.
     • Skrót zapisu numeru - Nr :zaczynamy z dużej litery, nie kończymy kropką, a po podaniu konkretnej liczby - stawiamy przecinek.
     • Skrót zapisu pozycji - poz. : zaczynamy z małej litery i kończymy kropką.

     

  Inne wskazówki dotyczące opisywania aktów prawnych w pracach dyplomowych (pracach licencjackich, pracach magisterskich, pracach inżynierskich):


     * Tytuł aktu prawnego powinien brzmieć tak samo, jak w publikowanym dzienniku urzędowym, na przykład w Dzienniku Ustaw. Po podaniu nazwy aktu, umieszczamy w nawiasie lub po przecinku - dane dotyczące miejsca konkretnego dziennika urzędowego, czyli miejsca jego publikacji.
     Przykłady/Wzory:
     Ustawa budżetowa na rok 2001 z dnia 14 marca 2002 r. (Dz. U. ...)
        lub
     Ustawa budżetowa na rok 2001 z dnia 14 marca 2002 r., Dz. U. ...
     
  * Jeśli dany akt prawny podlegał późniejszym zmianom, to należy zaznaczyć jedną z wybranych form: z późn. zm. - z późniejszą zmianą/nami lub ze zm. - ze zmianami, zawsze po podaniu miejsca publikacji (na przykład Dziennika Ustaw, w którym ogłoszony był pierwotny tekst aktu).
     Przykłady/Wzory:
     Karta Narodów Zjednoczonych z dnia 23 października 1945 r., Dz. U. z 1947 r., Nr 23, poz. 90 z późn. zm.
        lub
     Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.)

     * Podobnie należy postąpić w przypadku, gdy istnieje tekst jednolity zmienianego aktu. Wówczas konieczne jest zaznaczenie wystąpienia takiej okoliczności poprzez podanie informacji - tekst jedn.- tekst jednolity lub j. t.- jednolity tekst, a następnie: roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym jednolity tekst aktu został ogłoszony.
      Przykład/Wzór:
     Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

     * W sytuacji, gdy tytuł i data wydania aktu prawnego zostaną podane w tekście podstawowym, to miejsce publikacji (na przykład - Dziennik Ustaw) należy zaznaczyć w przypisie.

     * Tytuły traktatów, umów, porozumień, konwencji w tekście głównym czy to pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, czy też pracy inżynierskiej; należy pisać wielką literą (na przykład:...mówi o tym Traktat o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej).

     * Tytuły polskich i wspólnotowych aktów prawnych, które zostaną wymienione w środku tekstu (na przykład pracy magisterskiej), należy napisać z małej litery (bez względu na pełną czy też skróconą formę).

     * Nie należy rozpoczynać zdania od skrótu, przykładowo należy napisać w tekście pracy dyplomowej: Kodeks cywilny stanowi...; a błędem byłoby napisanie tego w formie skróconej: K. c. stanowi... Nie dotyczy to jednak przypisów - w sytuacji, gdy za pomocą skrótu mamy podany namiar na jakiś konkretny artykuł (przykładowo: art. 1 ust. 2).

     * Zanim w tekście właściwym zastosujemy skrót aktu prawnego, należy wcześniej podać jego rozwinięcie (nie dotyczy to sytuacji, w których do publikacji dołączony jest wykaz skrótów).

     * Jeżeli, na przykład jakąś ustawę będziemy cytowali wielokrotnie, to zalecamy zrobić jej skrót albo skróconą nazwę.

     * Jeśli mamy do czynienia z nazwami zwyczajowymi i skróconymi aktów prawnych, to wszystkie człony należy pisać małą literą.
     Przykłady/Wzory:
     • traktat rzymski,
     • traktat nicejski,
     • traktat amsterdamski,
     • traktat akcesyjny,
     • konwencja genewska, konwencja paryska...,
     • konwencja o ochronie praw człowieka (skrócony/niepełny tytuł),
     • porozumienie nicejskie,
     • itd...

     * W tekście każdej z prac dyplomowych (prac licencjackich, prac magisterskich, prac inżynierskich) nazwy praw i kodeksów, należy pisać małą literą - na przykład: prawo bankowe, kodeks karny, kodeks pracy, konwencja o prawie traktatów, ordynacja podatkowa itd...

     * Gdy zetkniemy się z powoływaniem orzeczeń, to trzeba:
     • wskazać charakter danego orzeczenia,
     • organ, który je wydał;
     • datę wydania,
     • numer właściwy,
     • miejsce publikacji.
     Natomiast w przypadku orzeczeń niepublikowanych, zamiast miejsca publikacji należy użyć zwrotu - niepubl.


     Mamy nadzieję (redakcja serwisu www.pracedyplomowe.edu.pl), że powyższy artykuł dostarczył Wam potrzebnej wiedzy na temat aktów prawnych i ułatwi Wam pisanie autorskiej pracy dyplomowej.     Czytaj dalej - " Załączniki".
Spis zawartości.
I. Wprowadzenie.
II. Podejmujemy decyzje.
III. Od czego zacząć pisanie pracy?
IV. Struktura pracy dyplomowej.
V. Techniczne opracowanie pracy.
VI. Estetyka pracy dyplomowej.
VII. Regulacje regulaminowe.
Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.