Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

WARUNKI UZYSKANIA I WYDANIA DYPLOMU UKOŃCZENIA UCZELNI WYŻSZEJ.


   Praca magisterska, umożliwia uzyskanie tytułu magistra (wyjątek stanowi weterynaria, a także kierunek lekarski oraz lekarsko-dentystyczny, na których Absolwenci nie piszą prac magisterskich). Natomiast napisanie i obrona pracy licencjackiej upoważnia do posługiwania się tytułem licencjata. Jeśli chodzi o pracę inżynierską, to umożliwia ona uzyskanie tytułu inżyniera. Następny etap edukacji, uwieńczany jest napisaniem pracy doktorskiej (dysertacji), stanowiącej podstawę do otrzymania stopnia naukowego doktora. Natomiast do uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego, niezbędne jest opracowanie rozprawy habilitacyjnej. Zatem, dyplom stwarza możliwość dalszej edukacji. Posiadanie tego dokumentu będzie niezbędne w przypadku chęci rozpoczęcia studiów doktoranckich. Także przy podnoszeniu swoich umiejętności na rozmaitych studiach podyplomowych konieczne będzie złożenie dyplomu stanowiącego dowód ukończenia przynajmniej studiów pierwszego stopnia.
   Absolwenci cenionych Politechnik i Uniwersytetów, są najbardziej pożądanymi pracownikami w wielu gałęziach gospodarki. Na wielu stanowiskach związanych z pracą umysłową, osoby mogące się pochwalić dyplomem ukończenia Studiów Wyższych, będą miały o wiele większe szanse na otrzymanie danej posady niż inni kandydaci bez wyższego wykształcenia.
  Jakie są warunki wydania i uzyskania dyplomu?
  Niezbędne jest dostarczenie do Dziekanatu dokumentów potrzebnych do przygotowania dyplomu oraz suplementu do dyplomu wraz z kompletem dokumentów, które są wymagane procedurą złożenia egzaminu dyplomowego (egzaminu licencjackiego, egzaminu magisterskiego, egzaminu inżynierskiego); a dokładniej przypominamy, że chodzi tu o spełnienie następujących warunków i złożenie takich dokumentów, jak:
 • pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej wraz z jej elektroniczną wersją,
 • oświadczenia o oryginalności pracy dyplomowej,
 • wniosku o powołanie Komisji Egzaminacyjnej (jego wzór powinien się znajdować na stronach internetowych Waszych Uczelni),
 • indeksu,
 • wniosku o odpis dyplomu w języku obcym (jeśli dotyczy). Na wniosek Absolwenta, dana Uczelnia Wyższa wydaje dodatkowy odpis do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy (wniosek powinien być złożony przez Absolwenta w nieprzekraczalnym terminie 30-u dni od daty ukończenia studiów). Potwierdzona przez Wydział kopia dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów, przechowywana jest w teczce akt osobowych Absolwenta,
 • potwierdzenia opłaty za dyplom w języku obcym (jeżeli składane jest podanie o odpis w języku obcym). Wysokość opłaty określa Rektor danej Uczelni,
 • wniosku o odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski,
 • czterech zdjęć do dyplomu o wymiarach 4,5 cm na 6,5 cm (lub pięciu zdjęć w przypadku odpisu dyplomu w języku angielskim). Fotografie powinny być wykonane na jasnym i jednolitym tle. Mogą być tworzone techniką kolorową lub czarno-białą oraz muszą przedstawiać osobę w eleganckim stroju (galowym), bez okularów z ciemnymi szkłami oraz nakrycia głowy,
 • rozliczonej karty bibliotecznej,
 • legitymacji studenckiej,
 • wypełnionej karty obiegowej,
 • ewentualnej dokumentacji przebiegu studiów na innej Uczelni Wyższej lub też informacji o dodatkowych osiągnięciach (na przykład: o aktywnym udziale w kole naukowym - potwierdzenie opiekuna koła naukowego, udziale w pracach naukowo-badawczych w Uczelni - potwierdzenie kierującego pracą dyplomową, działalnością w środowisku studenckim/uczelnianym - potwierdzenie przewodniczącego Samorządu Studenckiego, o wyjeździe w ramach programu ERASMUS, udziale w konferencjach naukowych - materiały konferencyjne). Studenci zainteresowani wykazaniem dodatkowych osiągnięć powinni pobrać ze strony Wydziału - Kartę Informacyjną Dyplomanta, którą po wypełnieniu należy złożyć w Dziekanacie. Wykazane dodatkowe osiągnięcia, należy w odpowiedni sposób udokumentować - poprzez dostarczenie kserokopii stosownych dokumentów wraz z oryginałami (tylko do wglądu), najpóźniej na 5 dni przed egzaminem dyplomowym (egzaminem licencjackim, egzaminem magisterskim, egzaminem inżynierskim). Kserokopie dokumentów będą umieszczone w teczce akt osobowych Studentki/Studenta. W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych dokumentów, będzie to oznaczało rezygnację z umieszczenia dodatkowych osiągnięć w suplemencie.
 • Złożenie podania do Przewodniczącego Komisji Dyplomującej o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (jego wzór powinien się znajdować na stronach internetowych Waszych Uczelni).
 • Wywiązanie się ze wszystkich zobowiązań wobec Uczelni, a mianowicie:
 • * uzyskanie wszystkich zaliczeń i spełnienie wymaganych elementów kształcenia (które są zgodne z planem studiów i programem nauczania) wraz z odbyciem praktyk - zgadzającym się z Regulaminem praktyk oraz złożeniem dzienniczka. Zatem należy osiągnąć tzw. absolutorium, czyli zdobyć wszystkie wpisy w indeksie, a tym samym komplet punktów ECTS z całego toku studiów;
  * zwrócenie dokumentów, które stanowią własność Uczelni;
  * uregulowanie wszystkich należności finansowych wobec Wydziału.
  Co zawiera dyplom ukończenia studiów i jego suplement?
  Uczelnie Wyższe posiadają różne wzory dyplomów, jednak zawsze muszą one spełniać wytyczne z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz tak zwanego Procesu Bolońskiego.
  Część A, dyplom, zawiera:
 • Zdjęcie Absolwenta.
 • Imię i nazwisko.
 • Informacje dotyczące poziomu ukończonych studiów, o wydziale i specjalizacji.
 • Informacje o uzyskanym tytule zawodowym.
  Część B, czyli suplement do dyplomu.
  Składa się (według oficjalnych wytycznych) z preambuły oraz zawiera osiem następujących rozdziałów:
 • Informacje o Absolwencie/posiadaczu suplementu.
 • Informacje o dyplomie.
 • Informacje dotyczące poziomu wykształcenia.
 • Informacje na temat osiągniętych wyników i treści studiów.
 • Informacje o uprawnieniach posiadacza dyplomu.
 • Wszelkie dodatkowe informacje.
 • Poświadczenie suplementu.
 • Informacje o krajowym systemie Szkolnictwa Wyższego.

 • Powyższe dokumenty stanowią (ale tylko razem) podstawę do uznania międzynarodowego wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych i akademickich.
  Dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem przyznaje Dziekan (na wniosek komisji egzaminacyjnej). Mogą go otrzymać Ci Absolwenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
 • Zakończyli studia w odpowiednim terminie (określonym planem studiów).
 • Uzyskana przez Nich średnia ocen nie była niższa niż - 4,50.
 • Otrzymali ocenę bardzo dobrą z egzaminu dyplomowego.
 • Uzyskali ocenę bardzo dobrą z napisanej pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej).
 • Nie naruszyli żadnych zasad zawartych w ślubowaniu.
   Należy wiedzieć, że możliwość korzystania z dyplomu nie ogranicza się jedynie do granic naszego kraju. Polskie dyplomy uznawane są również na terenie tych państw, które zdecydowały się na wprowadzenie założeń traktatu Procesu Bolońskiego. Do tej grupy należą nie tylko członkowie Unii Europejskiej, ale również takie kraje, jak: Rosja, Ukraina czy nawet Azerbejdżan. Jednak, aby uzyskać możliwość posługiwania się swoim dyplomem poza granicami Polski, konieczne będzie przetłumaczenie go na język, który obowiązuje w kraju do którego się wybieramy.
   W sytuacji, gdy wykonane jest tłumaczenie przysięgłe z języka polskiego na język angielski (lub na inny wybrany język), wówczas na przetłumaczonym dokumencie widnieją odpowiedniki konkretnych rozdziałów dyplomu w języku angielskim/języku obcym oraz pieczęć tłumacza przysięgłego, która dowodzi o zgodności tego dokumentu z oryginałem.
  Dyplom ukończenia Uczelni Wyższej wraz z odpisami i suplementem do dyplomu, wydawany jest w ciągu 30-u dni od daty egzaminu dyplomowego (egzaminu licencjackiego, egzaminu magisterskiego, egzaminu inżynierskiego). Wydawaniem dyplomów zajmują się Uczelnie Wyższe. Oryginał dyplomu ukończenia studiów otrzymuje się przeważnie w eleganckiej i twardej oprawie - jak przystało na dokument potwierdzający uzyskanie szanowanego tytułu (na przykład: licencjata, magistra, inżyniera,..).
  Po otrzymaniu pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego i złożeniu wszystkich dokumentów związanych z ukończeniem studiów, Absolwent otrzymuje:
 • Dyplom w jednym egzemplarzu.
 • Dwa odpisy dyplomu.
 • Suplement do dyplomu.
 • Świadectwo dojrzałości (gdy w aktach jest oryginał lub odpis z OKE).
 • Indeks.
  Na wniosek Absolwenta złożony w terminie 30-u dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego (egzaminu licencjackiego, egzaminu magisterskiego, egzaminu inżynierskiego), Uczelnia wydaje:
 • Dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na jeden wybrany język obcy (za odpowiednią opłatą oraz po złożeniu dodatkowego zdjęcia w odpowiednim formacie).
 • Nie więcej niż trzy odpisy suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
  Sposoby odbioru dyplomu:
 • Odbiór osobisty: oryginał dyplomu wręczany jest na konkretnym Wydziale, podczas uroczystego dyplomatorium. Jeśli dana Uczelnia nie organizuje takich uroczystości, to dyplom można odebrać osobiście (najczęściej w macierzystym Dziekanacie). Odbiór dyplomu potwierdza się poprzez wypełnienie i podpisanie odpowiedniego potwierdzenia odbioru.
 • Upoważnienie innej osoby do odbioru dyplomu: w wyjątkowych sytuacjach dyplom może być wydany na podstawie pisemnego wniosku Absolwenta. Takie upoważnienie (sporządzone na ustalonym druku uczelnianym) musi zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, które może być wykonane przez Dziekanat lub notariusza. Wówczas dyplom może zostać wydany - osobie upoważnionej do rąk własnych lub osobie posiadającej upoważnienie notarialne.
 • (Uwaga! Rodzice, dziadkowie, rodzeństwo czy też inne osoby trzecie; nie mogą odebrać dyplomu bez dopełnienia przez Absolwenta wyżej wymienionych formalności).
 • Wysłanie dyplomu pocztą: Uczelnia Wyższa, w odpowiedzi na złożone przez Absolwenta podanie, wysyła dyplom na wskazany przez Niego adres (ze zwrotnym poświadczeniem odbioru).
  Duplikat dyplomu:
  W przypadku utraty oryginału dyplomu i/lub suplementu, Absolwent może wystąpić do Uczelni z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu tych dokumentów. Duplikat wystawia się na oryginale druku dyplomu lub suplementu do dyplomu, według takiego wzoru, jaki obowiązywał w trakcie wystawienia oryginałów tych dokumentów (już bez fotografii). Jeśli Uczelnia nie posiada wzoru z tamtego okresu, to na podstawie dokumentacji z przebiegu studiów - wystawiany jest duplikat na specjalnie do tego przygotowanym formularzu (zgodnym z treścią oryginału dyplomu lub suplementu do dyplomu). Informacja o wydaniu duplikatu dyplomu lub suplementu do dyplomu odnotowywana jest w teczce akt osobowych Studentki/Studenta. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiany wielokrotnie.
  W celu otrzymania duplikatu dyplomu, Absolwent powinien:
 • Złożyć pisemny wniosek o jego wydanie w Dziekanacie.
 • Uregulować opłatę zgodnie z aktualnie obowiązującym zarządzeniem Rektora danej Uczelni Wyższej (dotyczącym wysokości opłat za wydawanie niektórych dokumentów oraz za zajęcia dydaktyczne).
  Karta przebiegu studiów:
  W celu otrzymania wyciągu z indeksu w języku polskim oraz w języku angielskim, Absolwent powinien:
 • Dostarczyć pisemny wniosek o jego wydanie do Dziekanatu.
 • Złożyć indeks.
 • Uregulować opłatę zgodnie z aktualnie obowiązującym zarządzeniem Rektora danej Uczelni Wyższej (dotyczącym wysokości opłat za wydawanie niektórych dokumentów oraz za zajęcia dydaktyczne).

   Dyplom ukończenia studiów jest dokumentem ujawniającym wysoki poziom wiedzy i kwalifikacji zawodowych Dyplomanta oraz podsumowującym lata Jego nauki/studiowania i ciężkiej pracy na Uczelni Wyższej. Stanowi on potwierdzenie uzyskania odpowiedniego wykształcenia, które będzie dla wielu Absolwentów - "przepustką", na przykład do kolejnych osiągnięć naukowych czy też do wymarzonej pracy i kariery zawodowej. Mogą go jednak otrzymać jedynie Ci Absolwenci, którzy zaliczyli z powodzeniem wszystkie przedmioty, praktyki, dopełnili wszystkich formalności i zobowiązań wobec swojej Uczelni oraz obronili z powodzeniem pracę dyplomową (pracę licencjacką, pracę magisterską, pracę inżynierską).

   Szanowni Czytelnicy, mamy nadzieję (redakcja serwisu www.pracedyplomowe.edu.pl), że odnaleźliście w naszym poradniku wskazówki, które ułatwiły Wam napisanie autorskich prac dyplomowych.
   Jednak dla Tych z Państwa, którzy wymagają więcej pomocy, zachęcamy do lepszego zapoznania się ze stroną: www.pracedyplomowe.edu.pl. Tam można uzyskać wzory i przykłady poprawnie edytowanych prac dyplomowych, którymi można się wzorować i ułatwić sobie pisanie własnej pracy dyplomowej.
Spis zawartości.
I. Wprowadzenie.
II. Podejmujemy decyzje.
III. Od czego zacząć pisanie pracy?
IV. Struktura pracy dyplomowej.
V. Techniczne opracowanie pracy.
VI. Estetyka pracy dyplomowej.
VII. Regulacje regulaminowe.
Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.