Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

SPIS MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH
(rysunków, wykresów, zdjęć, schematów, diagramów, tabel, wzorów)
w pracy licencjackiej, magisterskiej, dyplomowej.   Szanowni Czytelnicy, w poprzednim artykule przedstawiliśmy Wam wiedzę dotyczącą bibliografii. Jednak w każdej pracy dyplomowej, oprócz spisu wszelkich publikacji, muszą się również znaleźć Spisy materiałów graficznych, czyli Spisy rysunków, wykresów, zdjęć, schematów, diagramów, tabel, wzorów oraz Spisy tabel. Należy je zamieścić na końcu pracy licencjackiej, pracy magisterskiej czy też pracy inżynierskiej; tuż po bibliografii (a dokładniej - spisy te powinny być włączone do Spisu treści).
   Materiały graficzne, które zostaną umieszczone w pracy dyplomowej, muszą być powiązane merytorycznie z opisywanym zagadnieniem, a nie służyć jedynie jako elementy ozdobne (jak, na przykład - kolorowe wzory lub ilustracje w książkach dla dzieci).
  Wszystkie prace dyplomowe (czy to prace licencjackie, prace magisterskie, czy też prace inżynierskie) powinny być urozmaicone poprzez specjalnie zastosowaną w tym celu - "grafikę". Do takich najczęściej wykorzystywanych materiałów graficznych, należą:
 • tabele,
 • wykresy,
 • rysunki,
 • schematy,
 • diagramy,
 • wzory,
 • mapy,
 • zdjęcia, fotografie dokumentacyjne.
   Zaznaczamy, że wszelkie elementy graficzne, które zawidnieją w pracy dyplomowej; muszą zawsze dotyczyć jej tematu. Jednak należy zachować umiar podczas ich stosowania (ilustracje i tabele nie mogą odwracać uwagi Czytelnika od zasadniczego wątku lub zastępować tekstu głównego, na przykład w pracy licencjackiej).
   Należy wiedzieć, że kiedy w pracy dyplomowej przytaczane są: wykresy, tabele czy też inne materiały graficzne; to zawsze muszą mieć one duże znaczenie dla opisywanego w pracy problemu oraz powinny być uprzednio zapowiedziane.

   Ogólnie rzecz ujmując - wszystkie ilustracje zawarte w pracy dyplomowej, powinny być opatrzone odpowiednim podpisem, tytułem oraz kolejno ponumerowane, z wyjątkiem wykresów (numeracja powinna być ciągła w całej pracy licencjackiej, pracy magisterskiej czy też pracy inżynierskiej). Zalecamy, aby podpis ilustracji był krótki, rzeczowy i ściśle nawiązujący do tego, co przedstawia.
   Nazwy ilustracji w pracach dyplomowych każdego rodzaju (pracach licencjackich, pracach magisterskich, pracach inżynierskich) muszą być zaopatrzone skrótami: Rys. (rysunek) lub Ryc. (rycina) oraz zamieszczane bezpośrednio pod ilustracjami. Wszystkie schematy, wykresy, rysunki, szkice, mapki...., należy podpisywać jako rysunki.
  Oto przykład/wzór oznaczania rysunku w tekście pracy dyplomowej:
     * ....Tekst pracy dyplomowej..., na przykład:...Planowanie w ich wydaniu obejmuje nieodległe dystanse, w najlepszym wypadku dotyczące kolejnego etapu edukacyjnego, w skromniejszym wariancie - przekraczania samego progu edukacyjnego (rys. 6).
     * W tym wypadku podpis samego rysunku przedstawia się następująco:
     Rys. 6. Strategie wyborów etapowych
   Powyższe przykłady pokazują, że sam podpis rysunku powinien rozpoczynać się skrótem z dużej litery, a odwołanie znajdujące się w nawiasie - z małej litery (według zasad pisowni zdania).

   Każdy rysunek powinien być ponumerowany według kolejności, w jakiej występuje w pracy dyplomowej.
   Najbardziej odpowiednim systemem numeracji tablic i rysunków, jest ich odrębne oznaczanie w każdym z rozdziałów pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) - kolejnymi cyframi arabskimi oraz w dwuczłonowy sposób, gdzie pierwsza cyfra oznacza numer rozdziału, w którym zamieszczono materiał statystyczny lub ilustrujący, a następne cyfry informują o kolejności występowania w rozdziale (oddzielnie dla rysunków i dla tablic).
   Tytuły rysunków należy opisać bezpośrednio pod nimi. Pod każdym rysunkiem można także umieścić legendę, która wpływa na przejrzystość i czytelność konkretnego rysunku. Bezpośrednio po tytule rysunku trzeba podać źródło, z którego został zaczerpnięty - przykład/wzór:

      Wykres, rysunek, mapka, schemat, wzór...,...itp.
   
Rys. 2.3. Pomoc zagraniczna zrealizowana w Polsce w zakresie ochrony środowiska według źródeł pochodzenia (od 1990 roku do 31 grudnia 1994 roku).

Źródło: Ochrona środowiska, GUS, Warszawa 1995, strona 391.

   lub
      Wykres, rysunek, mapka, schemat, wzór...,...itp.
   
Rysunek 1. Klienci Biura Obrachunkowego „Alfa” w latach 1992-2000 (dane z końca roku obrachunkowego).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ksiąg firmy.


   Zatem drodzy Czytelnicy, informacje w pracy dyplomowej (na przykład w pracy magisterskiej), podawane są nie tylko przy pomocy tekstu piśmiennego, ale również w formie graficznej (przykładowo przy pomocy rysunku, wykresu, wzoru matematycznego) lub w formie tabelarycznej (w postaci tabeli) i zawsze muszą być opisane w prawidłowy sposób:
   * Na przykład, gdy w pracy dyplomowej znajdą się rysunki, to pod każdym z nich należy zawrzeć numer i podpis. Jeśli chodzi o podpisy, to zalecamy je wstawiać, z pomocą funkcji znajdujących się na pasku menu. Natomiast rysunki należy numerować - numerem rozdziału i kolejnym numerem rysunku w danym rozdziale.
   Rysunki muszą być: wyśrodkowane, atrakcyjne, estetyczne, zrozumiałe, przejrzyste; powinny współgrać z treścią pisanej przez Was pracy dyplomowej; mogą być kolorowe oraz zawsze muszą być uzupełnione informacją o źródle, z którego pochodzą. Jeśli, na przykład dany rysunek jest samodzielnie wykonany przez Dyplomanta, to należy przyjąć, że źródło stanowi - opracowanie własne. Natomiast jeśli inny rysunek źródłowy jest dla pisarza jedynie inspiracją do stworzenia własnego rysunku, to źródłem w tym przypadku jest opracowanie własne na podstawie rysunku źródłowego.
   Głównym celem zamieszczania rysunków w pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) jest urozmaicenie i wzbogacenie jej treści.

   * Jeśli w pracy dyplomowej mają się znaleźć wykresy, to należy je ulokować pośrodku strony z podpisem zamieszczonym bezpośrednio pod danym wykresem. Kiedy mamy do czynienia z sytuacją, że na jednym wykresie widnieje kilka słupków/krzywych, to trzeba wtedy zamieścić legendę. Poza tym, należy wiedzieć, że dla wykresów nie stosuje się osobnej numeracji.
   (Dzięki zastosowaniu wykresu, na przykład w pracy magisterskiej, można zwrócić uwagę Czytelnika na występujące w zbiorowości: relacje, korelacje, zależności między analizowanymi wielkościami ...; liczby, a dokładniej rozkład liczebności jakiegoś badanego zbioru elementów, na przykład - dynamiki kosztów i przychodów analizowanego w pracy dyplomowej problemu lub na jakieś inne ogólne prawidłowości między wartościami różnych cech lub spostrzeżeń ustalonych wyników badań).

   * Wzory matematyczne, na przykład w pracy magisterskiej, konstruuje się przy pomocy edytora równań i umieszcza pośrodku strony. Natomiast bezpośrednio pod danym wzorem, zalecamy napisać legendę do występujących oznaczeń literowych, a także do ich miana. Zaraz obok legendy, należy zamieścić w okrągłym nawiasie - numer rozdziału i kolejny numer wzoru w rozdziale.

   * Drodzy Czytelnicy, gdy chcecie w pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) umieścić tabelę, to należy ją ponumerować oraz nadać jej tytuł.
   Tytuł tabeli powinien odzwierciedlać w aspekcie podmiotowym, czasowym i przestrzennym zawarte w niej informacje. Jednak w przypadku tabel - zarówno tytuł, jak i numer należy zamieścić nad tabelą. Natomiast pod samą tabelą muszą się znaleźć informacje o źródle, z którego pochodzi. Jeśli, na przykład tabela została samodzielnie skonstruowana przez Dyplomanta, to należy przyjąć, że źródłem jest opracowanie własne. Natomiast w sytuacji, gdy inna tabela (zaczerpnięta z innego źródła) stanowi dla pisarza inspirację do stworzenia własnej tabeli, to w tym przypadku - źródłem jest opracowanie własne na podstawie tabeli źródłowej.
      Przykład/Wzór:
   
Tabela 1.1. Czynniki ułatwiające pracę opiekuńczo – wychowawczą szkoły

Przykład tabeli

Źródło: Opracowanie własne


   * Przypominamy, że wszystkie materiały graficzne, które zostaną zamieszczone w pracy dyplomowej (wzory, wykresy, tabele, rysunki, mapy, ...itp.) i opisane według powyższych zaleceń; zawsze muszą być znaczące dla opisywanego problemu - dlatego też nie można ich pozostawić bez komentarza. Należy tego dokonać poprzez bezpośrednie zwrócenie uwagi Czytelnika na konkretny element graficzny (oznaczyć go).

   Podsumowując, wszelkie dane i informacje mogą być zamieszczane/opisywane w pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) przy pomocy rysunków (do których zaliczamy wszelkie: zdjęcia, wzory, wykresy, schematy, diagramy, mapy, ...itp...) oraz przy użyciu tabel.
   Zawsze w treści pracy dyplomowej musi pojawić się odwołanie do danego rysunku lub tabeli - przykładowo: na rysunku 1... albo (rys. 1); w tabeli 1 przedstawione zostały.
   Podpisy (napisane czcionką Times New Roman - 12 pkt., z pojedynczym odstępem), należy zamieścić pod rysunkami i nad tabelami.
   Tabele i rysunki numerujemy w pracy dyplomowej (z wyjątkiem wykresów - dla których numeracja nie jest wymagana), biorąc pod uwagę numerację rozdziałów. Dany numer powinien się składać z dwóch cyfr oddzielonych kropką, gdzie pierwsza cyfra numeru oznacza numer rozdziału, a druga cyfra - numer rysunku w tymże rozdziale.
   We wzorcowej pracy dyplomowej (na przykład pracy licencjackiej), rysunki muszą być przejrzyste i czytelne. Opisy, które zostaną zastosowane w obrębie danego rysunku, powinny być wykonane czcionką Times New Roman - co najmniej 8 pkt.
   Zalecamy, aby grubość linii w tabelach wynosiła od 0,50 do 1 pkt. Natomiast kolumny i wiersze tabel, należy wypełniać czcionką Times New Roman - 10 pkt. Każda kolumna oraz wiersz - powinny zostać zatytułowane. Należy unikać dzielenia tabeli (w miarę możliwości), czyli każda tabela powinna się znajdować na jednej stronie.

   Teraz przejdziemy do omówienia Spisów rysunków i Spisów tabel:
   Wszelkie rysunki oraz tabele zamieszczane w pracy dyplomowej, muszą posiadać swoje odpowiednie Spisy i być włączone do głównego Spisu treści.
   Spisy rysunków oraz Spisy tabel, należy zamieścić na końcu Spisu treści każdej pracy dyplomowej - pracy licencjackiej, pracy magisterskiej czy też pracy inżynierskiej (na oddzielnych stronach, w kolejności: Spis tabel/Spis tablic; Spis rysunków).
   Wszelkie wykresy, rysunki, schematy, diagramy, wzory, mapy, fotografie dokumentacyjne...,..itp...; muszą zawidnieć w Spisie rysunków. Natomiast o zastosowanych w pracy dyplomowej - tabelach, należy poinformować w Spisie tabel:

   Spis rysunków:
   W spisie tym powinny zawidnieć wszystkie zamieszczone w pracy dyplomowej: ilustracje (wzory matematyczne, diagramy, schematy, rysunki, wykresy, itp.). W tym właśnie celu, należy podać numery i podpisy rysunków oraz numery stron, na których dane rysunki się znajdują (takie działanie, w znaczący sposób, ułatwia odszukanie konkretnego rysunku).

      Przykład/Wzór:
Rys. 1.1. Zakres i zasady służbowego podporządkowania strona
Rys. 1.2. Schemat przebiegu przygotowania sztuki strona

   Spis tabel:
   Natomiast w celu ułatwienia odnalezienia konkretnej tabeli, w Spisie tabel należy podać numery i tytuły tabel oraz numery stron - na których każda z tabel się znajduje.

      Przykład/Wzór:
Tabela 1.1. Wpływy w latach 2013 - 2014 strona
Tabela 1.2. Koszty rzeczowe w latach 2013 - 2014 strona   Szanowni Czytelnicy, mamy nadzieję, że powyższy artykuł ułatwi Wam pisanie autorskiej pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej). Jeśli jednak w dalszym ciągu macie wątpliwości i nie wiecie, jak dokładnie skonstruować i opisać tabelę czy też rysunek, to gorąco zapraszamy Was do zapoznania się z naszą stroną: www.pracedyplomowe.edu.pl. Znajdziecie tam wiele przykładów gotowych już prac dyplomowych, które mogą posłużyć Wam - za wzór do napisania własnej pracy.   Czytaj dalej - " Wykaz aktów prawnych".
Spis zawartości.
I. Wprowadzenie.
II. Podejmujemy decyzje.
III. Od czego zacząć pisanie pracy?
IV. Struktura pracy dyplomowej.
V. Techniczne opracowanie pracy.
VI. Estetyka pracy dyplomowej.
VII. Regulacje regulaminowe.
Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.