Mamy 13984

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

ROZDZIAŁ EMPIRYCZNY W PRACY
licencjackiej, magisterskiej, dyplomowej.


Co powinien zawierać rozdział empiryczny i jak go napisać.   "Po wstępnej fazie studiów teoretycznych zazwyczaj następują stosowne badania empiryczne, bo głównie na ich podstawie można uzasadnić twierdzenia naukowe, weryfikować dotychczasowe paradygmaty i teorie naukowe oraz budować nowe systemy naukowe, powiększając ogólny zasób twierdzeń naukowych" (S. Sudoł, 'Nauki o zarządzaniu – węzłowe problemy i kontrowersje', TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2007, s. 65–67).
   We wcześniejszym rozdziale zaznaczyliśmy, że badania naukowe wymagają od badacza odpowiedniego zachowania oraz wielu szlachetnych cech. Do najważniejszych z nich należą, na przykład: dociekliwość, intuicja, wszechstronna wiedza, obiektywizm, zdolności poznawcze, rzetelność, pomysłowość,...itp.
   Wiecie już także, że każde badawcze działania charakteryzują się dążeniem do poznania prawdy na temat wycinka rzeczywistości, który jest przez badacza eksplorowany i który jest obiektem jego zainteresowań; a im bardziej złożony przedmiot badań występuje w danej pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej), tym bardziej wyrafinowane muszą być metody jego poznania.
   Badanie naukowe musi toczyć się według ściśle określonego planu/układu i wymaga od badacza wykonania wielu czynności, które to opisywaliśmy we wcześniejszym artykule (pod tytułem: 'Rozdział metodologiczny').
  *Przypominamy, że działania badawcze obejmują następujące etapy:
 • Postawienie problemu badawczego (wokół którego badacz się porusza),
 • Ustalenie zmiennych (zależnych i niezależnych) oraz wskaźników,
 • Sformułowanie hipotez (należy je zawrzeć, gdy autor danej pracy dyplomowej - na przykład pracy magisterskiej, zakłada ustalenie zależności między zmiennymi. Natomiast w przypadku badań diagnostycznych/opisowo - wyjaśniających, hipotezy można pominąć),
 • Skonstruowanie i zaadoptowanie narzędzi badawczych,
 • Dobranie prawidłowej metody badawczej i techniki badania,
 • Odpowiednie zorganizowanie procesu badawczego,
 • Napisanie na temat terenu badań,
 • Dobór próby badawczej,
 • Analiza zebranego materiału badawczego, który stanowi podstawę do uzyskania odpowiedzi na postawione pytania badawcze (ten punkt dokładnie przedstawimy i omówimy w niniejszym artykule).
   Każdy z wyżej wymienionych etapów, to łańcuch zdarzeń badawczych/ciąg następujących po sobie czynności o charakterze cyklicznym. Wszystkie podane elementy wpływają na kolejne, a te na następne..itd. Natomiast wszystkie razem - współdecydują o wartości zgromadzonego materiału badawczego.

   *Drodzy Studenci, po napisaniu rozdziału metodologicznego, przyszedł czas na opracowanie rozdziału empirycznego Waszej pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) oraz na przeanalizowanie materiału badań własnych, który udało Wam się zgromadzić.
   Bowiem, po przeprowadzeniu badań, należy w odpowiedni sposób zamknąć ich cykl - poprzez systematyzację i opracowanie uzyskanych wyników (czyli dzięki przedstawieniu technicznej i statystycznej strony procesu badawczego).

   W jaki sposób należy napisać rozdział empiryczny pracy dyplomowej? Na czym polega analiza i interpretacja wyników badań własnych (dyskusja wyników)?
   Pisanie rozdziału empirycznego należy zacząć od krótkiego wstępu/wprowadzenia, na temat zawartości treści - tej części pracy dyplomowej (każdy kolejny rozdział czy to pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, czy też pracy inżynierskiej; musi rozpoczynać się zwięzłym wprowadzeniem).
   Można ten rozdział pisać na dwa sposoby. My polecamy pierwszą możliwość, która polega na tym, że kryterium podziału 'Analizy i interpretacji wyników badań własnych' na podrozdziały - jest liczba i treść problemów badawczych (czyli zawartość tekstu następujących po sobie podrozdziałów, zależy od omawianego każdego, kolejnego problemu badawczego). Zatem w każdym podrozdziale należy dokonać dokładnej analizy oraz interpretacji wyników badań, które związane są z konkretnym problemem badawczym.
   Drugi sposób jest zależny od narzędzia badawczego, które wykorzystaliście w Swoich badaniach (czyli podział na podrozdziały jest tutaj uzależniony od tegoż narzędzia badawczego). Jeśli użyliście, na przykład - kwestionariusza ankiety, to opis relacji z badań będzie polegał na przytoczeniu treści zadanych pytań (zazwyczaj w oryginalnej kolejności) i omówieniu uzyskanych odpowiedzi. Taka analiza wyników badań własnych jest poprawna, ale niestety bardzo 'oklepana' i mało twórcza.

   Bez względu na to, który sposób wykorzystacie do napisania tego rozdziału, to zawsze poszczególne podrozdziały muszą wnosić rzetelną interpretację uzyskanych w toku badań - danych empirycznych (przy jednoczesnym odwoływaniu się do dotychczasowego stanu badań z danej problematyki, a także odnoszeniu się do Waszych osobistych refleksji na temat zjawisk, które dostrzegliście podczas eksploracji badawczej).
   Znaczący udział w powstawaniu tej części pracy, ma przeanalizowana literatura naukowa, która stanowi olbrzymie wsparcie w dokonywaniu interpretacji rezultatów badań. Zachęcamy Was również do przywoływania tutaj osobistych doświadczeń (nabytych, na przykład w trakcie studenckich praktyk).
   Rozdział empiryczny należy zakończyć podsumowaniem (tak, jak każdy inny rozdział pracy dyplomowej, na przykład pracy magisterskiej).
  Oto nasz skrót, wzór, przykład na to - jak krok po kroku pisać/opracowywać wyniki badań:
 • Uporządkować materiał badawczy oraz ocenić jego przydatność pod względem merytorycznym,
 • Przeanalizować treść materiału badawczego,
 • Zestawić dane empiryczne zdobyte w toku badań i obliczyć wyniki,
 • Przedstawić statystyczne wyniki badań (graficzne i liczbowe),
 • Skonstruować wnioski, które określą skalę potwierdzenia lub odrzucenia hipotez badawczych,
 • Wyciągnąć wnioski na podstawie uzyskanych wyników badań.
   Podział pracy licencjackiej, pracy magisterskiej czy też pracy inżynierskiej na rozdziały: teoretyczny, metodologiczny i rozdział badawczy; stanowi zrąb główny każdej z tych prac dyplomowych.
   Prawidłowe napisanie tych rozdziałów, zależy od wielu czynników i wymaga od Was, min. : rzetelnej wiedzy (studia literaturowe przedmiotu); odpowiedniego doboru - metod, technik oraz narzędzi badawczych; świadomych działań badawczych...
  W ramach podsumowania, przedstawiamy Wam ogólny plan/układ metodyczny pracy dyplomowej (planowy przebieg i organizację badań naukowych):
 • Ustalenie i uporządkowanie problemów badawczych,
 • Ulokowanie problematyki badawczej w literaturze przedmiotu,
 • Studiowanie literatury metodologicznej,
 • Przygotowanie badań empirycznych pod względem formalnym,
 • Zabezpieczenie badań pod względem materiałów literaturowych (literatura metodologiczna),
 • Dobór technik badawczych, metod badawczych oraz narzędzi badawczych,
 • Przeprowadzenie badań,
 • Kompletowanie materiałów źródłowych,
 • Analiza i interpretacja wyników badań własnych.
   *Przypominamy, że na organizację procesu badawczego wpływa wiele czynników, na przykład: cel badań, ich charakter; teren, na którym są prowadzone badania oraz metody, techniki i narzędzia badawcze (stosowane w trakcie badań).

   Czytaj dalej - 'Zakończenie (podsumowanie pracy i wnioski)'.
Spis zawartości.
I. Wprowadzenie.
II. Podejmujemy decyzje.
III. Od czego zacząć pisanie pracy?
IV. Struktura pracy dyplomowej.
V. Techniczne opracowanie pracy.
VI. Estetyka pracy dyplomowej.
VII. Regulacje regulaminowe.
Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.