Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Regulamin korzystania z serwisu internetowego PraceDyplomowe.edu.pl


I. Definicje.

1. Serwis - Portal internetowy figurujący pod adresem internetowym PraceDyplomowe.edu.pl
2. Użytkownik - Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, przeglądająca zasoby Serwisu.
3. Opracowanie - Dzieło posiadające wartość intelektualną, ustalone w postaci elektronicznej pozwalającej na zamieszczenie go w Serwisie oraz odbiór przez Użytkowników, do którego Twórca zadeklarował posiadanie praw autorskich pozwalających swobodnie mu nim dysponować spełniając wymagania przedstawione w rozdziale III niniejszego regulaminu.
4. Fragment Opracowania - Dowolna liczba stron Opracowania udostępniana Użytkownikom (Kupującym) odpłatnie.
6. Próbka Opracowania - strony Opracowania, które udostępniane są innym Użytkownikom Serwisu bezpłatnie. Zakres stron Próbki Opracowania może być wybrany przez Serwis o ile nie został określony przez Twórcę. Liczba stron Próbki Opracowania nie może przekraczać 10% całkowitej liczby stron Opracowania.
5. Materiał - Opracowanie, Fragment Opracowania, Próbka Opracowania.
7. Prowizja - Zachowane przez Serwis 10% kwoty uzyskanej ze sprzedaży Opracowania lub Fragmentu Opracowania.
8. Twórca - Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która za pośrednictwem Serwisu udostępnia Opracowania lub Fragmenty Opracowań Użytkownikom Serwisu.
9. Kupujący - Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, podejmująca działania zmierzające do nabycia Opracowania lub Fragmentu Opracowania za pośrednictwem Serwisu.

II. Postanowienia Ogólne.

1. Bez żadnych zobowiązań, każdy może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład przez: złożenie zamówienia, przesłanie wiadomości e-mail, wypełnienie i wysłanie któregokolwiek z formularzy znajdujących się w Serwisie, skopiowanie jakiejkolwiek treści ze stron serwisu) osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.
2. Serwis prowadzi pośrednictwo sprzedaży Opracowań i Fragmentów Opracowań w postaci elektronicznej. W szczególności prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i innych prac dyplomowych stanowiących pomoc naukową.
3. Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu jest prawo Republiki Seszeli. Miejscem zawarcia wszelkich umów wynikających z niniejszego regulaminu jest miasto Victoria w Republice Seszeli. W przypadku braku porozumienia, strony sporu zgodnie podają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu w mieście Victoria w Republice Seszeli.

III. Zasady publikowania Opracowań.

1. Twórca ma prawo do przesłania dowolnej liczby Opracowań.
2. Każdy Twórca przy przesyłaniu każdego Opracowania do Serwisie deklaruje, iż jest uprawniony do rozporządzania nim dowolnie, tzn. jest autorem, posiada zgodę autora lub właściwej organizacji reprezentującej autora na dystrybucję oraz osiąganie z tego tytułu korzyści majątkowych, jest jedynym i wyłącznym właścicielem praw autorskich, osobistych i majątkowych do przekazywanego Serwisowi Opracowania. Twórca przesyłający Opracowania stanowiące publikacje w formie elektronicznej oświadcza, iż jest wyłącznym autorem publikacji oraz że publikacja nie jest objęta licencją GNU Free Documentation License. Twórca oświadcza, że poprzez publikację i dystrybucję Opracowania przez Serwis, nie zostaną naruszone żadne prawa osób trzecich. W szczególności Twórca ma obowiązek sprawdzić czy regulamin studiów, lub inne postanowienia uczelniane nie zabraniają sprzedaży i publikacji przekazywanego Opracowania. W przypadku, gdy Opracowanie zostało napisane przy współpracy z innymi osobami lub organizacjami (przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami, instytucjami itp.) jak i wówczas gdy informacje dotyczące danej organizacji zostały zawarte w Opracowaniu, Twórca oświadcza że uzyskał pisemną zgodę na komercyjne rozpowszechnianie całości Opracowania. Każdy Twórca odpowiada za zgodność swojego oświadczenia z prawdą. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodność oświadczenia Twórcy z prawdą.
3. Twórca oświadcza, że przekazywane:
- Opracowanie spełnia wymogi pracy naukowej, w szczególności pracy magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej, dyplomowej, semestralnej bądź zaliczeniowej i zostało pozytywnie ocenione.
- Opracowanie jest zgodnie z planem Opracowania przedstawionym Serwisowi. W Opracowaniu nie brakuje żadnej strony. Opracowanie jest kompletne i czytelne.
- Opracowanie zawiera kompletną bibliografię oraz przypisy które zostały wykorzystane przy tworzeniu Opracowania.
- Opracowanie zawiera wszelkie aneksy wymienione w spisie treści Opracowania lub Opracowaniu.
- Opracowanie nie zawiera żadnych elementów skopiowanych z internetu z wyłączeniem elementów opatrzonych przypisami.
- Opracowanie nie było wcześniej publikowane w internecie w części ani całości.
- Opracowanie nie zostało wygenerowane przy użyciu oprogramowania typu OCR, lecz napisane przy użyciu edytora tekstu i zapisane w formacie doc lub docx.
4. W przypadku zamieszczenia treści niespełniających wymagań wymienionych w punkcie 2, wyłącznie Twórca jest odpowiedzialny za zaspokojenie uzasadnionych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw, o których mowa powyżej.
5. Serwis w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie Opracowań.
6. Za treści umieszczone w Opracowaniach odpowiada Twórca.
7. Twórca udziela Serwisowi upoważnienia do pośrednictwa sprzedaży Opracowania w jego imieniu i na jego zlecenie na czas nieokreślony.
8. Serwis nie wymaga wyłączności. Twórca może sprzedawać swoje Opracowanie sam jak również za pośrednictwem innych firm.
9. Przy przesyłaniu każdego Opracowania do Serwisu, Twórca zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, tj: imienia, nazwiska bądź nazwy firmy oraz numeru konta bankowego. Serwis może uzależnić świadczenie usługi na rzecz Twórcy od przedłożenia przez niego dokumentu tożsamości lub dokumentów rejestracyjnych firmy.
10. Twórca zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych w Serwisie w przypadku ich zmiany.
11. Twórca sam wyznacza cenę Opracowania. Ustalona przez Twórcę cena musi mieścić się w przedziale od 10 do 999 złotych polskich. Dodanie Opracowania do Serwisu bez określenia jego ceny nie jest możliwe. Serwis ma prawo okresowo zmieniać cenę Opracowania przesłanego przez Twórcę, na co Twórca wyraża zgodę.
12. Przy przesyłaniu każdego Opracowania do Serwisu, Twórca ma prawo określić Próbkę Opracowania poprzez podanie numerów stron Opracowania, które będą udostępniane innym Użytkownikom bezpłatnie. Twórca udziela Serwisowi zgody na wybranie przez Serwis stron Opracowania wchodzących w skład Próbki Opracowania, o ile zakres Próbki Opracowania nie został określony przez Twórcę. Liczba stron Próbki Opracowania nie może przekraczać 10% całkowitej liczby stron Opracowania. Serwis nie może zmieniać stron wchodzących w skład Próbki Opracowania bez zgody Twórcy.
13. Twórca w każdym czasie korzystania z usług Serwisu jest zobowiązany skutecznie powiadomić Serwis o każdej zmianie stanu prawnego związanego z przesłanym Opracowaniem. Wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z nie powiadomienia Serwisu obciążają Twórcę.
14. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek podejrzeń w związku z uczciowością Twórcy i prawdziwością oświadczenia, o którym mowa w punkcie 2 Serwis ma prawo usunąć Opracowanie Twórcy ze sprzedaży za pośrednictwem Serwisu do czasu wyjaśnienia wątpliwości i ustalenia sytuacji prawnej danego Opracowania.
15. Nazwy przedsiębiorstw oraz ważne dane (np.: dane osobowe) które ich dotyczą mogą zostać usunięte, zamazane lub zmienione w Opracowaniu przez Serwis.
16. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy umieszczenia Opracowania Twórcy, bez konieczności podawania przyczyny.
17. Korzystanie z Serwisu, w tym wystawianie Opracowań na sprzedaż i przeglądanie bazy Opracowań są bezpłatne.

IV. Realizacja zamówień. Przebieg transakcji.

1. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Serwis należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności (za pośrednictwem Krajowego Integratora Płatności - TPay.com), tytułem zapłaty określonej kwoty oraz ewentualnych innych kosztów, o których kupujący zostanie poinformowany na łamach Serwisu oraz w procesie składania zamówienia.
3. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego Materiału jest udostępnienie go w załączniku e-maila lub w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu w Serwisie poprzez podanie hiperłącza (link). W przypadku nieudanego pobrania, odczytu pliku należy zgłosić ten fakt Serwisowi.
4. Kupujący nie ma prawa udostępniać otrzymanego Materiału ani hiperłącza do Materiału innym osobom. Podstawą do ustalenia, czy Materiał został prawidłowo doręczony, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Serwisu, że transmisja pliku zrealizowana została pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania lub odebrania pliku.
5. Kupujący, przed rozpoczęciem transakcji powinien zapoznać się z opisem Opracowania umieszczonym w Serwisie oraz z Próbką Opracowania którą Serwis udostępniona na życzenie Kupującego.
6. Zawarcie umowy między Kupującym i Twórcą dochodzi do skutku z chwilą otrzymania przez Serwis należności od Kupującego. Po dokonaniu płatności Serwis udostępnia Kupującemu wybrany Materiał w formacie doc lub docx. Dopuszcza się aby część Materiału ze względu na ich specyficzny charakter była udostępniona w innym formacie, np.: xls, jpg, itp.

V. Prawa autorskie.

1. Twórca oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi wszystkich publikowanych lub udostępnianych Opracowań oraz, że spełnia wymagania przedstawione w punktach 2 i 3 rozdziału III niniejszego regulaminu.
2. Twórca udziela Serwisowy zgody na: kopiowanie, rozpowszechnianie Opracowania w całości lub części, w tym wprowadzanie do obrotu i sprzedaży bez ograniczeń w czasie i terytorium na zasadach odpłatności wymienionych w rozdziale VI Regulaminu.
3. Serwis może w każdej chwili zażądać wglądu do dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia Twórcy.
4. Twórca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie wszelkich praw osób trzecich.
5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby lub podmioty roszczeń związanych z opublikowaniem Opracowań naruszających prawa autorskie osób trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Twórca, który przesłał sporne Opracowanie.
6. W przypadku zgłoszenia pod adresem Serwisu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, powstałych z tytułu przesłania przez Twórcę Opracowania, do którego nie miał pełni lub części praw autorskich, Twórca pokryje wszystkie koszty, jakie poniesie lub będzie zobowiązana ponieść Serwis.
7. Twórca oświadcza, że wraz z przekazaniem egzemplarza Opracowania Serwisowi przekazuje również prawa do stworzenia utworu zależnego lub inspirowanego, przez osoby trzecie, na rzecz których zostanie udostępnione Opracowanie. Przez utwór zależny rozumie się stworzenie przez osobę trzecią, również w oparciu o przekazane Opracowanie, pracy magisterskiej, pracy licencjackiej, pracy inżynierskiej lub innej pracy dyplomowej.
8. Kupujący nie nabywa praw autorskich do zakupionego Opracowania lub zakupionego fragmentu Opracowania.
9. Wszelkie Opracowania udostępniane za pośrednictwem Serwisu - odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają międzynarodowej ochronie w zakresie praw autorskim i praw pokrewnych.
10. Kupujący może użytkować Opracowanie zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią Opracowania, bez możliwości powielania pliku Opracowania, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. formatu pliku) lub innego modyfikowania pliku Opracowania (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń).
11. Niedozwolone jest dystrybuowanie nabytego przez Kupującego Opracowania, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań.

VI. Wynagrodzenie.

1. Twórca udziela Serwisowi upoważnienia do pośredniczenia w sprzedaży Opracowania Twórcy wielokrotnie.
2. Twórca otrzymuje wynagrodzenie tylko za pierwszy sprzedany egzemplarz swojego opracowania. Wynagrodzenie wynosi 90 % ceny sprzedaży. Twórca potwierdza drogą elektroniczną e-mail cenę sprzedaży swojej pracy.
3. Wynagrodzenie Twórcy Opracowania przekazywane jest na jego konto bankowe. Wpłata środków na konto Twórcy z tytułu udostępnienia Opracowania odbywa się w przeciągu 14 dni od przekazania Opracowania spełniającego wymagania niniejszego regulaminu.
4. Twórca ma obowiązek powiadomić Serwis o wszelkich zmianach dotyczących jego aktualnego adresu zamieszkania, numeru telefonu lub konta bankowego. Serwis nie ma obowiązku czynić poszukiwań w tym zakresie.
5. Serwis może odmówić wypłaty wynagrodzenia jeśli Opracowanie nie spełnia wymogów opisanych w punkcie 2 i 3 rozdziału III niniejszego regulaminu.

VII. Rozwiązanie Umowy.

1. Serwis zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Twórcą bez podania przyczyn.
2. Umowa może być rozwiązana przez Twórcę bez podania przyczyny, jednakże nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy od momentu przekazania Serwisowi Opracowania.
3. Po rozwiązaniu umowy Serwis zobowiązuję się do usunięcia wszystkich kopii wszystkich Opracowań Twórcy.
4. Serwis nie jest zobowiązany do usunięcia z Serwisu informacji o Opracowaniu, w tym w szczególności prezentowanego w Serwisie tematu i spisu treści.
5. W każdym czasie możliwe jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, na zgodnie ustalonych warunkach.

VIII. Ochrona danych osobowych.

1. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Serwisu.
2. Serwis nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Serwisowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie. Podane przez Użytkowników dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Serwisu.
3. Użytkownik oświadcza, że wszelkie podane przez niego dane osobowe, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw osobistych innych osób.
4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem lub zamieszczeniem w Serwisie Opracowań zawierających wizerunek lub dane osobowe osób trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Twórca, który opublikował sporny wizerunek lub dane osobowe innych Osób.

IX Reklamacje.

1. W celu złożenia reklamacji dotyczącej działania Serwisu, składający reklamację powinien wysłać e-mail z treścią reklamacji na adres reklamacje@PraceDyplomowe.edu.pl.
2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji przy czym Serwis zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego regulaminu.
3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail z którego została wysłana lub na inny adres e-mail wskazany przez składająego reklamację.
4. Reklamacje niezwiązane z działalnością Serwisu nie będą rozpatrywane.
5. Serwis pozostawia bez rozpoznania wszelkie reklamacje dotyczące zawartości merytorycznej Opracowań, użyteczności i zgodności opracowanych w nim wyników.
6. Wymiana, zwrot Opracowania po jego wysłaniu do Kupującego jest niemożliwy.

X. Postanowienia końcowe.

1. Materiały oferowane w ramach Serwisu wystawiane są na sprzedaż przez Twórców. Serwis nie jest stroną - pośredniczy jedynie w zawieraniu transakcji pomiędzy Użytkownikami, użyczając technicznych środków potrzebnych do ich przeprowadzenia.
2. Korzystanie z Serwisu następuje, po zapoznaniu się przez Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacją wszystkich jego postanowień, co oznacza włączenie tych postanowień do treści umowy.
3. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Serwis nie odpowiada za treści Opracowań, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów.
4. Serwis nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w wyniku stosowania się do treści zawartych w Opracowaniach oraz informacji publikowanych na łamach Serwisu.
5. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych.
6. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest Twórcą, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Serwis.
7. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników.
Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.