Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

PRZEBIEG OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ
(pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej).


   Szanowni Czytelnicy, praca dyplomowa (praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska) jest uwieńczeniem studiów i stanowi samodzielne rozwiązanie określonego zadania teoretycznego lub praktycznego. Zakończenie kilku lat spędzonych w uczelnianych murach, odbywa się poprzez zdanie najważniejszego na całych studiach egzaminu, który nazywa się obroną pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej). Pomyślne zaliczenie egzaminu dyplomowego otwiera kolejny etap w życiu - każdej Studentce oraz każdemu Studentowi, czyli karierę zawodową. Dlatego też należy się do niego odpowiednio przygotować i zdobyć odpowiednią wiedzę na temat samego przebiegu obrony pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej). Mamy nadzieję (redakcja serwisu www.pracedyplomowe.edu.pl), że niniejszy artykuł Wam w tym pomoże.

   Proces dyplomowania składa się z kilku etapów, aby dotrzeć do tego końcowego - egzaminu dyplomowego, należy przejść przez wszystkie wcześniejsze etapy; zaliczyć je, solidnie przygotować, a przede wszystkim napisać pracę dyplomową (pracę licencjacką, pracę magisterską, pracę inżynierską).
  Proces dyplomowania, obejmuje:
 • seminarium dyplomowe,
 • pracę dyplomową,
 • przygotowanie do egzaminu dyplomowego,
 • egzamin dyplomowy.

   Egzamin dyplomowy powinien dawać Dyplomantom - gwarancję zgodności wyników oceniania z rzeczywistymi osiągnięciami Studentki/Studenta (czyli obiektywność oceny) oraz zapewniać kontrolę posiadanej przez Nich wiedzy z rzeczywistą umiejętnością posługiwania się nią.
   Egzamin dyplomowy (egzamin licencjacki, egzamin magisterski, egzamin inżynierski) jest egzaminem ustnym. Jedynie w przypadku osób niepełnosprawnych dopuszcza się inną formę tego egzaminu.

   Zakres egzaminu dyplomowego (egzaminu licencjackiego, egzaminu magisterskiego, egzaminu inżynierskiego):
   Zagadnienia na egzamin dyplomowy opracowywane są przez odpowiednie Katedry (dokładniej przez koordynatora danego kierunku studiów wraz z nauczycielami akademickimi - realizującymi przedmioty kierunkowe i podstawowe), a dalej zatwierdzane są one przez Radę Wydziału (wykaz tych zagadnień udostępniany jest Studentom na rok przed planowanym końcem studiów).
   Zakres egzaminu dyplomowego obejmuje treści programowe przedmiotów podstawowych i kierunkowych, które były realizowane w ramach programów nauczania oraz planu studiów na poszczególnych kierunkach studiów.

   Organizacja i przygotowania (Pracowników) Dziekanatu do egzaminu dyplomowego:
   Przed egzaminem dyplomowym Dziekanat przygotowuje protokół tego egzaminu dla Studentki/Studenta, którzy spełnili wszystkie warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego (egzaminu licencjackiego, egzaminu magisterskiego, egzaminu inżynierskiego).
   Oprócz tego do zadań Dziekanatu, należy przygotowanie wszystkich dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego oraz ustalenie wszelkich spraw związanych z jego organizacją. Chodzi tu o następujące kwestie:
 • Powołanie i podanie składu Komisji Egzaminacyjnej (egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana na wniosek kierowników katedr; którzy na początku ostatniego semestru studiów składają do Dziekana na piśmie proponowane składy Komisji Egzaminu Dyplomowego wraz z propozycją terminów przeprowadzenia tych egzaminów).
 • Ogłoszenie listy Studentek/Studentów, którzy mają przystąpić w danym dniu do egzaminu dyplomowego (lista ta zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń, co najmniej tydzień przed terminem obrony, na przykład pracy magisterskiej).
 • Termin egzaminu dyplomowego oraz jego miejsce, są ustalane przez Studenta w macierzystym Dziekanacie (w porozumieniu z Członkami Komisji Egzaminacyjnej) i podawane do publicznej wiadomości - poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminach egzaminów dyplomowych, które są corocznie przewidywane w organizacji aktualnego roku akademickiego.
 • Dziekanat przygotowuje prace dyplomowe (prace licencjackie, prace magisterskie, prace inżynierskie) wraz z ocenami promotora i recenzenta, a także indeksy.
 • Sygnalizuje także (w razie potrzeby) dodatkowe, indywidualne potrzeby, które są związane z przebiegiem samego egzaminu dyplomowego.

 •    Kto może zasiąść w składzie Komisji Egzaminacyjnej i przez kogo jest ona powoływana?
     Skład Komisji Dyplomującej jest ustalany zgodnie z Regulaminem Studiów obowiązującym na danej Uczelni i może liczyć od 3-ch do 6-u członków, którzy zostają powołani spośród nauczycieli akademickich posiadających kierunkowe wykształcenie zawodowe - ze stopniem doktora (minimum).
   Komisja Egzaminacyjna powoływana jest przez Dziekana, a w jej skład wchodzą:
  • Przewodniczący Komisji, którym może być Dziekan lub wyznaczony przez niego Prodziekan danego Wydziału czy też nauczyciel akademicki z tytułem profesora albo stopniem doktora habilitacyjnego (W sytuacji nieobecności Przewodniczącego Komisji Dyplomującej, jego funkcje może przejściowo pełnić - wyznaczony przez niego zastępca).
  • Członek Komisji - promotor Dyplomanta.
  • Członek Komisji - recenzent pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej), który jednocześnie pełni funkcję egzaminatora.
  • Inni członkowie - do składu Komisji Dyplomującej mogą zostać powołani inni członkowie, na przykład nauczyciel akademicki (ze stopniem minimum doktora), który reprezentuje kierunek lub specjalność danego Dyplomanta.
   Do zadań Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej należy:
  • Dbanie o prawidłowy przebieg i organizację egzaminu dyplomowego (egzaminu licencjackiego, egzaminu magisterskiego, egzaminu inżynierskiego).
  • Dokonanie instruktażu i udzielenie niezbędnych wskazówek dla Komisji Egzaminacyjnej, na temat przebiegu egzaminu.
  • Rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w trakcie egzaminu.
  • Napisanie sprawozdania z przebiegu egzaminu.
   Do obowiązków egzaminatorów należy:
  • Przygotowanie zadań egzaminacyjnych oraz zorganizowanie samego miejsca na potrzeby egzaminu.
  • Ocenianie zasobu wiedzy i umiejętności Dyplomantów oraz wykonania przez Nich zadań egzaminacyjnych (według ustalonych kryteriów oceniania - zatwierdzonych przez Radę Wydziału).
  • Sporządzenie dokumentacji egzaminu dyplomowego.

     Przygotowanie do egzaminu dyplomowego (egzaminu licencjackiego, egzaminu magisterskiego, egzaminu inżynierskiego) oraz jego cel:
     Przygotowanie do obrony pracy dyplomowej powinno polegać na uzupełnieniu wiedzy niezbędnej do zdania tego egzaminu - poprzez sumienną analizę zestawu zagadnień dyplomowych, które zostały opracowane przez koordynatora danego kierunku studiów wraz z nauczycielami akademickimi realizującymi przedmioty kierunkowe i podstawowe.
     Celem egzaminu dyplomowego jest sprawdzenie wiedzy Studentek/Studentów zdobytej w trakcie studiowania, a także 'zbadanie' w jaki sposób potrafią One/Oni wykorzystywać tę wiedze, kojarzyć i łączyć fakty, wyciągać wnioski i zarazem czy potrafią mądrze i rzeczowo prowadzić dyskusję oraz wypowiadać swoje opinie na dany temat czy też bronić swojego zdania.
     Zatem przygotowanie do obrony pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) obejmuje nie tylko informacje naukowe z zakresu studiów, ale również ogólny, indywidualny stan wiedzy Dyplomantów - uzyskanej dzięki Ich ciekawości świata, dociekaniu, badaniu (chodzi tu na przykład o czytanie artykułów, czasopism, książek; a także o konwersację, dyskusję i wymianę poglądów z innymi ludźmi), ponieważ to wszystko zarysowuje 'sylwetkę' danej Studentki/ danego Studenta oraz pokazuje co One/Oni sobą reprezentują, jako Osoby kształcone przez kilka lat przez wybitnych wykładowców i inne wzorcowe Postacie (wzory do naśladowania). Dlatego oprócz doskonałego poruszania się po tematyce z zakresu studiów i napisanej przez Siebie pracy dyplomowej, Dyplomanci, powinni świetnie się orientować oraz biegle udzielać odpowiedzi na zagadnienia podane Im przed obroną, a także posiadać wszechstronną wiedzę wyniesioną z Ich własnych poglądów, doświadczeń,...obserwacji otaczającego Ich świata i ludzi; ponieważ już za chwilę te młode Osoby wkroczą na swoją własną ścieżkę zawodową i będą musiały poradzić sobie z wszelkimi trudnościami - jakie niesie ze sobą zarówno życie zawodowe, jak i prywatne.

     Co należy wiedzieć o egzaminie dyplomowym i w jaki sposób on przebiega?
     Drodzy Czytelnicy, najwięcej informacji na temat obrony pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) zdobędziecie na stronach internetowych Waszych Uczelni. Każda z nich ma swoje indywidualne wymagania i procedury związane z przebiegiem oraz zasadami obowiązującymi podczas egzaminu dyplomowego.
     Poniżej postaramy się (redakcja serwisu www.pracedyplomowe.edu.pl) udzielić Wam ogólnych wskazówek dotyczących samego przebiegu egzaminu dyplomowego, na przykład egzaminu magisterskiego.
   Obrona pracy dyplomowej podzielona jest zazwyczaj na trzy części:
  • Pierwszą część stanowi krótka, bo około 10-o minutowa prezentacja pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej), podczas której Dyplomanci przedstawiają najważniejsze kwestie i zagadnienia zawarte w swoich pracach dyplomowych oraz rozwiązania do których udało Im się dotrzeć w trakcie ich pisania. Prezentację należy zakończyć wnioskami, które będą stanowiły podsumowanie osiągniętych wyników pracy. Kiedy już to nastąpi - Komisja Egzaminacyjna rozpocznie zadawanie pytań z zakresu tematycznego bronionej właśnie pracy dyplomowej.
  • Druga część obrony pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) przeważnie polega na zadawaniu pytań przez Komisję Dyplomującą. Na niektórych Uczelniach i Wydziałach, pytania te są już wcześniej znane (dzięki czemu Studentka/Student może się wcześniej przygotować do odpowiedzi na nie); na innych zaś następuje losowanie pytań dopiero w trakcie obrony. Jednak bez względu na formę pytań, to zazwyczaj Dyplomanci odpowiadają na co najmniej trzy z nich i dotyczą one subdyscypliny studiowanego kierunku, a przede wszystkim problematyki ujętej w napisanej przez Nich pracy dyplomowej, na przykład pracy magisterskiej. Sama obrona polega na udzieleniu przemyślanych, wyczerpujących, a przed wszystkim poprawnych odpowiedzi na wszystkie te pytania (czyli na ujawnieniu i obronieniu swojej wiedzy).
  • Trzecia część egzaminu dyplomowego dotyczy ustalenia przez Komisję Egzaminacyjną oceny pracy dyplomowej, a także całościowej oceny wyniku ze studiów. Pozytywny wynik z obrony możliwy jest tylko wtedy, kiedy ze wszystkich pytań uzyska się ocenę pozytywną. Zatem, wszystkie pytania i odpowiedzi na nie, rozpatrywane są oddzielnie (czyli ocena końcowa stanowi średnią ocen z każdego pytania). Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej.
   Natomiast ocena na dyplomie jest obliczana na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen uzyskanych: w trakcie studiów, oceny pracy dyplomowej oraz oceny egzaminu dyplomowego.
   Po zakończonym egzaminie dyplomowym, do Dziekanatu, przekazywane są następujące dokumenty:
  • Protokół z egzaminu dyplomowego (podpisany przez wszystkich Członków Komisji Egzaminacyjnej).
  • Praca dyplomowa (praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska) w wersji zarówno papierowej, jak i elektronicznej.
  • Opinie promotora i recenzenta pracy dyplomowej.
  • Indeks Dyplomanta.
   Co zostaje zawarte w protokole egzaminu dyplomowego?
  • Data egzaminu dyplomowego.
  • Imię (imiona - jeśli dotyczy) i Nazwisko Studentki/Studenta.
  • Tytuł i ocena pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej).
  • Numer albumu.
  • Skład Członków Komisji Egzaminacyjnej wraz z Ich podpisami.
  • Treść zadanych pytań.
  • Ocenę egzaminu dyplomowego.
  • Średnią ocenę uzyskaną w okresie studiowania.
  • Ostateczny wynik studiów.
  • Uzyskany tytuł zawodowy.

     Pozostałe ciekawostki dotyczące obrony pracy dyplomowej:
     *W trakcie trwania egzaminu dyplomowego niedopuszczalne jest wychodzenie z sali egzaminacyjnej oraz korzystanie z pomocy osób trzecich czy też innych 'wspomagających' źródeł. Jeśli Ktoś zignoruje te zasady - zostanie wykluczony z egzaminu, do którego będzie mógł ponownie przystąpić w drugim terminie wyznaczonym przez Dziekana.
     *Na obronie pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) obowiązuje schludny i galowy strój. Dobierając odpowiedni na ten egzamin ubiór, należy zachować wszelkie zasady przyzwoitości (chodzi tu na przykład o odpowiednią długość sukienki czy też spódnicy, o to by bluzka nie była za bardzo wydekoltowana, itp...).
     *Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym (co najmniej dostatecznym). Absolwent uzyskuje wówczas właściwy dla swojej specjalności i kierunku - tytuł zawodowy. Otrzymuje również dyplom ukończenia studiów oraz możliwość zachowania swego indeksu.
     *W przypadku negatywnego wyniku egzaminu dyplomowego, należy udać się do Dziekanatu z odpowiednim pismem wyrażającym prośbę o ponowny termin egzaminu. Po jego rozpatrzeniu oraz uiszczeniu opłaty, możliwe jest ponowne podejście do egzaminu, na który nie będzie rzutować wcześniejszy, negatywny wynik. Powtórny egzamin nie może odbyć się wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca od daty pierwszego egzaminu i nie później niż po upływie trzech miesięcy od niego.
     *Po obronie pracy dyplomowej wypada uhonorować Komisję Egzaminacyjną. Można wręczyć jej Członkom - jakieś skromne prezenty w postaci kwiatów czy też słodkości, które będą wyrazem wdzięczności za czas poświęcony w ciągu wszystkich lat spędzonych na Uczelni Wyższej.

     Drodzy Czytelnicy, nie obawiajcie się egzaminu dyplomowego. Musicie wiedzieć, że większość obron kończy się pozytywnym wynikiem. Jeśli solidnie przyłożycie się do pisania pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej), będziecie uczęszczać na wszystkie zajęcia i seminaria dyplomowe oraz solidnie przygotujecie się do egzaminu, to stres w takiej sytuacji na pewno Was nie dotknie.     Czytaj dalej - "Kwestie oceny pracy dyplomowej".
  Spis zawartości.
  I. Wprowadzenie.
  II. Podejmujemy decyzje.
  III. Od czego zacząć pisanie pracy?
  IV. Struktura pracy dyplomowej.
  V. Techniczne opracowanie pracy.
  VI. Estetyka pracy dyplomowej.
  VII. Regulacje regulaminowe.
  Szybkie i wygodne płatności.
  dostepne formy płatności


  Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


  Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
  Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.