Mamy 13984

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

KRYTERIA OCENY PRACY DYPLOMOWEJ
(pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej).


   Kwestia oceny pracy dyplomowej budzi zawsze wielką ciekawość i zainteresowanie wśród Dyplomantów, ale przecież nie ma w tym niczego dziwnego, bo każdy z Was chce wiedzieć czego należy się spodziewać podczas obrony pracy dyplomowej oraz jakie są możliwości i kryteria jej oceniania. Otóż właśnie w celu nadania ocenie pracy licencjackiej, pracy magisterskiej czy też pracy inżynierskiej racjonalnego charakteru, potrzebne są do tego odpowiednie zasady i kryteria. To właśnie dzięki nim, możliwe jest nadanie trafnej/prawidłowej oceny wartości pracy dyplomowej.

   Jak wspominaliśmy już we wcześniejszych artykułach, ocenianiem pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej), zajmuje się promotor oraz recenzent (w odniesieniu do pracy licencjackiej, recenzent musi mieć przynajmniej stopień naukowy doktora. Natomiast w przypadku pracy magisterskiej oraz pracy inżynierskiej, co najmniej jedna z oceniających osób musi posiadać tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego). Jeśli wystąpi sytuacja znaczącej rozbieżności promotora i recenzenta odnośnie oceny pracy dyplomowej, wówczas o dopuszczeniu jej do egzaminu dyplomowego decyduje dziekan, który może zasięgnąć opinii drugiego recenzenta.
   Natomiast ustaleniem całościowej (końcowej) oceny wyniku ze studiów, która to stanowi trzecią część egzaminu dyplomowego, zajmuje się Komisja Egzaminacyjna. Ocena ta jest obliczana na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów, a także na podstawie oceny pracy dyplomowej oraz oceny egzaminu dyplomowego.

   W celu zaspokojenia ciekawości naszych Czytelników, przedstawimy poniżej (my, czyli redakcja serwisu www.pracedyplomowe.edu.pl) konkretne zasady, jakie obowiązują podczas oceniania prac dyplomowych: prac licencjackich, prac magisterskich, prac inżynierskich.
  Podstawowymi kryteriami stawianymi pracom dyplomowym podczas ich oceniania, są:
     1. Kryteria proceduralne - polegają na sprostaniu wymaganiom stawianym pracom dyplomowym (pracom licencjackim, pracom magisterskim, pracom inżynierskim), które są ustalone przez Rektora danej Uczelni i zapisane w konkretnym Zarządzeniu. Należy pamiętać, że na każdej Uczelni obowiązują inne zasady i procedury. Dlatego najlepiej poszukać ich na stronie placówki, na której studiujecie lub poprosić o pomoc w dziekanacie.
     2. Kryteria dotyczące treści i kształtu gotowej pracy dyplomowej, na przykład pracy licencjackiej:
  *Wymogi merytoryczne obejmują następujące kwestie:
 • Prawidłowa konstrukcja pracy dyplomowej - podporządkowana logice wynikania oraz układu hierarchicznego.
 • Zgodność treści pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) z jej tytułem.
 • Umiejętność sformułowania tematu pracy dyplomowej (tak, aby był on powiązany z kierunkiem studiów) oraz odpowiednie uzasadnienie jego wyboru i ważności.
 • Innowacyjność w podejściu do tematu i jego opracowaniu.
 • Zdolność autora danej pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) do prawidłowego przedstawienia badanego przez niego zagadnienia.
 • Precyzyjne postawienie problemu badawczego/przedmiotu rozważań w pracy dyplomowej, jego uszczegółowienie oraz umiejętne osadzenie go w literaturze przedmiotu.
 • Określenie celu i zakresu badań oraz sprecyzowanie metodyki realizacji pracy.
 • Ocena sposobu realizacji celów pracy.
 • Sformułowanie tezy, czyli głównego przesłania pracy badawczej (na przykład pracy magisterskiej lub pracy inżynierskiej), której przebieg powinien zmierzać do udowodnienia tejże tezy, do jej zweryfikowania, obalenia lub sfalsyfikowania - w przypadku udowodnienia swoich racji w oparciu o wiedzę naukową bądź niemożności przeprowadzenia ścisłego dowodu.
 • Analiza/synteza przedmiotu badań, a także dokładne opisanie sposobów rozwiązania danego problemu/problemów z zastosowaniem odpowiednich narzędzi analitycznych lub technik, metod i narzędzi badawczych (jeżeli przedmiotem pracy jest problem badawczy).
 • Ocena doboru metod badawczych, narzędzi badawczych i technik badań oraz uzasadnienia ich zastosowania.
 • Odpowiednia dociekliwość autora pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej), dyskusja oraz jego umiejętność przedstawienia wyników przeprowadzonych przez siebie badań.
 • Napisanie trafnego podsumowania (wniosków uogólnionych i szczegółowych).
 • Wykaz użytej w pracy i cytowanej literatury oraz wszelkich innych materiałów wykorzystanych w trakcie pisania pracy dyplomowej (źródeł tych informacji, bibliografii).
 • Wskazanie ewentualnej możliwości praktycznego zastosowania wyników pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) lub wykorzystania jej, na przykład - w odczytach, publikacjach...

 • *Kryteria formalne pracy dyplomowej, dotyczą:
 • Struktury pracy.
 • Poprawności językowej i nie chodzi tutaj tylko o poprawność stylistyczną, ortograficzną czy też gramatyczną; ponieważ przy jej ocenie należy również zwrócić uwagę na funkcjonalność wypowiedzi, czyli na: komunikatywność, przejrzystość pracy, czy praca jest jednoznaczna i występuje w niej spójność wypowiedzi, zgodność użytych środków językowych z celem, który autor pracy dyplomowej planował osiągnąć; tekst powinna cechować znajomość norm oraz poprawność graficzną; czy dokonana została korekta ukończonej pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej).
 • Literatury przedmiotowej (ocena jej doboru i wykorzystania źródeł).
 • Prawidłowości zapisów bibliograficznych.

 • *Układ pracy, czyli wzór/szablon kolejno następujących po sobie elementów, których należy się trzymać podczas pisania pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej). Klasyczny układ pracy dyplomowej powinien wyglądać w następujący sposób:
 • Strona tytułowa.
 • Spis treści/Plan pracy.
 • Streszczenie i słowa kluczowe.
 • Wstęp.
 • Zrąb główny pracy, czyli podział na rozdziały i podrozdziały zawierające zasadniczy tekst pracy dyplomowej (na przykład pracy magisterskiej).
 • Rozdział metodologiczny.
 • Zakończenie/podsumowanie pracy dyplomowej i wnioski.
 • Bibliografia.
 • Spis materiałów graficznych.
 • W uzasadnionych przypadkach - wykaz aktów prawnych, które zostały wykorzystane w trakcie pisania pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej).
 • Załączniki.
 • Oświadczenie samodzielności (na podstawie określonego wzoru).

 • *Ocena konstrukcji tekstu pracy dyplomowej - który to powinien charakteryzować się logiczną spójnością, czyli kolejność treści poszczególnych rozdziałów musi przebiegać w oparciu o myśl przewodnią (konkretnie oznaczony cel badawczy), a także oscylować w ramach określonego tematem pracy zagadnienia, a nie według nagromadzonej literatury i materiałów.

   Drodzy Czytelnicy, skoro omówiliśmy już wszystkie kryteria brane pod uwagę podczas nadania oceny pracy dyplomowej, udzielimy Wam teraz odpowiedzi na często zadawane nam pytanie; a mianowicie: Jaką ocenę można otrzymać na egzaminie dyplomowym (egzaminie licencjackim, egzaminie magisterskim, egzaminie inżynierskim)?
  Podczas egzaminu dyplomowego, stosuje się oceny określone konkretnym paragrafem i artykułem w Regulaminie Studiów, który obowiązuje na danej Uczelni. Zazwyczaj są to:
 • bardzo dobry - 5,0
 • dobry plus - 4,5
 • dobry - 4,0
 • dostateczny plus - 3,5
 • dostateczny - 3,0
 • niedostateczny - 2,0
   Pozytywny wynik z obrony możliwy jest tylko w sytuacji, gdy ze wszystkich pytań uzyska się ocenę pozytywną. Zatem, wszystkie pytania i udzielane na nie odpowiedzi, rozpatrywane są oddzielnie (zatem ocena końcowa stanowi średnią ocen z każdego pytania). Natomiast warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej.
   Komisja egzaminacyjna ma możliwość podwyższenia oceny o pół stopnia - 0,5 Studentce/Studentowi, która/który nie powtarzała/powtarzał semestru/roku w trakcie studiów oraz wyróżniała/wyróżniał się w zakresie wybranej specjalizacji.

  Podsumowując, na ocenę końcową pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) składają się:
 • Ocena zgodności tytułu pracy z jej treścią i tego czy właściwie i precyzyjnie ujmuje on problem postawiony w Waszej pracy dyplomowej.
 • Ocena poprawności układu pracy dyplomowej (na przykład pracy magisterskiej), jej struktury, a także kolejności rozdziałów oraz kompletności.
 • Ocena znajomości literatury przedmiotu i umiejętności jej krytycznego wykorzystania oraz zastosowanej w pracy terminologii.
 • Ocena przyjętej w pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) metody badań, przebiegu tych badań, uzyskanych wyników oraz odpowiedniego ich opisania/omówienia.
 • Ocena wkładu własnego autora - jego wnikliwości badawczej, dociekliwości, umiejętności odkrywczych, krytycyzmu, snucia wniosków i sposobu wnioskowania, inwencji naukowej, zaangażowania.

 • Ocena końcowa obliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów, a także na podstawie oceny pracy dyplomowej oraz oceny egzaminu dyplomowego.
   Negatywne oceny pracy dyplomowej mogą wynikać z następujących błędów popełnianych podczas ich pisania: błędów formalno - językowych, błędów konstrukcyjnych, błędów metodologicznych - czyli niekompletności oraz niedostosowania metodyki i metodologii do specyfiki problemu, błędów rzeczowych - na przykład: niepełnych lub niejasnych definicji podstawowych pojęć wykorzystanych podczas pisania pracy dyplomowej, stosowania błędnych terminów,...itp...). Natomiast głównym kryterium do nadania pozytywnej oceny pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej), jest jej oryginalność.   Czytaj dalej - "Warunki uzyskania i wydania dyplomu".
Spis zawartości.
I. Wprowadzenie.
II. Podejmujemy decyzje.
III. Od czego zacząć pisanie pracy?
IV. Struktura pracy dyplomowej.
V. Techniczne opracowanie pracy.
VI. Estetyka pracy dyplomowej.
VII. Regulacje regulaminowe.
Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.