Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

BŁĘDY EDYTORSKIE W PRACACH
licencjackich, magisterskich, inżynierskich i innych pracach dyplomowych.


   Podczas pisania pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej), należy trzymać się ogólnych zasad dotyczących procesu jej powstawania oraz unikać wszelkich mankamentów, które mogłyby wpłynąć na gorszą jakość pracy (na przykład - błędów edytorskich lub błędów typograficznych). Zazwyczaj o dokładnych wymogach edytorskich oraz wszelkich innych zasadach, do jakich należy się dostosować podczas pisania pracy dyplomowej; informują same uczelnie. Jeśli jednak macie problemy z uzyskaniem wiedzy na ten temat, to zachęcamy Was do przeczytania poniższego artykułu.
  Ogólne zasady dotyczące pisania prac licencjackich, prac magisterskich, prac inżynierskich oraz najczęściej popełniane w nich błędy:
 • Problem główny wyznacza charakter oraz zawartość merytoryczną pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, czy też pracy inżynierskiej. Dlatego przypominamy, że już we wstępie pracy dyplomowej każdego rodzaju - należy jasno określić analizowany przez Was problem, własny punkt widzenia oraz wskazać przyjętą w pracy metodę badawczą lub metody badawcze.
 • Praca dyplomowa powinna zawierać od 3 do 4 rozdziałów. Tekst poszczególnych rozdziałów musi być podzielony na podrozdziały. Rozdziały nie mogą kończyć się rysunkiem ani tabelą.
 • Podczas pisania, na przykład pracy magisterskiej, należy zachować jasność wywodów, ponieważ odzwierciedla to stopień znajomości podjętej przez autora - problematyki, sposób jej rozumienia oraz umiejętność wykorzystania w samej pracy dyplomowej. Wyrażając własne stanowisko nie należy wyolbrzymiać tematu, natomiast warto przytaczać możliwe rozwiązania prezentowane w literaturze.
 • Podczas pisania pracy dyplomowej należy unikać osobistych refleksji oraz przemyśleń.
 • Tekst pracy dyplomowej każdego rodzaju czy to pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, czy też pracy inżynierskiej; musi charakteryzować się merytoryczną spójnością - tzn., że wątki poruszane w pracy, muszą wiązać się ze sobą i płynnie ”przechodzić” w kolejne.
 • Styl naukowy odznacza się rzeczowością oraz zwięzłością. Poza oszczędnością w słowach, powinien się także wyróżniać swoją prostotą, komunikatywnością i jednoznacznością. Praca dyplomowa powinna być napisana jasnymi, niezbyt zawiłymi i prawidłowo sformułowanymi zdaniami. Dużym błędem jest stosowanie w tekście, na przykład pracy magisterskiej: skomplikowanych, niejasnych oraz długich zdań (co mogłoby ujawnić brak wiedzy przyszłego Dyplomanta - na temat opisywanych przez Niego problemów).
 • Podczas pisania pracy dyplomowej należy wystrzegać się błędów ortograficznych, nieporadności gramatycznej, błędów interpunkcyjnych, literowych - na przykład w nazwiskach obcojęzycznych, itp.
 • Każda praca licencjacka, praca magisterska czy też praca inżynierska; musi być napisana w formie bezosobowej i w czasie przeszłym (na przykład: przedstawiono, wyszukano, obliczono, ustalono, omówiono, zilustrowano, poddano analizie, itp...). Można także podczas jej pisania, używać strony biernej, przykładowo: „...zostanie przedstawione”, „....zostało zilustrowane”. Nie może być napisana w I osobie liczby pojedynczej, czyli zawierać sformułowań informujących o zamierzeniach (na przykład: „Ja postaram się przedstawić...”, „...pragnę zacząć od...”).
 • Częstym błędem edytorskim, jaki zostaje popełniany w pracach dyplomowych (dokładnie opiszemy tego rodzaju błędy poniżej), jest nieodpowiednie stawianie spacji. Zaznaczamy, że spacji nie używamy przed znakami interpunkcji (muszą znaleźć się tuż za tymi znakami), a także po otwartym nawiasie ani przed jego zamknięciem. Nie należy również używać więcej niż jednej spacji - między wyrazami.
 • Najgorszym błędem, jaki można popełnić podczas pisania pracy dyplomowej, jest niesamodzielność. Jeśli nie oznaczymy w swoim ”dziele” i to w odpowiedni sposób - nie swoich treści i nie udokumentujemy solidnie ich pochodzenia, to zawsze takie działanie będzie uznawane za plagiat (przestępstwo).
 • Zakazane jest nie tylko plagiatowanie tekstu innych autorów, ale także dublowanie wszelkich informacji zaczerpniętych z badań innych twórców, na przykład: wykresów słupkowych, autorskich wzorów i innych materiałów graficznych; tabel; informacji werbalnych (przykładowo - powielenie pytań ankiety, które zostały wykorzystane już wcześniej przez innego badacza, prowadzą do tzw. ”pseudoanalizy wyników badań”).
 • Wszelka literatura i materiały wykorzystywane do napisania pracy dyplomowej; muszą być zróżnicowane. Nie można, w tekście pracy dyplomowej, powoływać się ciągle na jedną pozycję, ponieważ takie ”dzieło” stanie się wtedy mało wartościowe i będzie świadczyło o niekompetencji oraz znikomej wiedzy samego Dyplomanta.
 • Kolejnym błędem, na jaki są narażeni autorzy prac dyplomowych (prac licencjackich, prac magisterskich, prac inżynierskich), jest zachwianie proporcji pomiędzy kolejnymi częściami pracy. Każda praca dyplomowa, musi zawierać wyraźnie wyodrębnioną część teoretyczną oraz część praktyczną (jednak zawsze muszą one ze sobą współgrać). Bardzo częstym błędem jest, na przykład - nadmiernie rozbudowana teoria oraz skrótowe sprawozdanie z badań własnych.
 • Innym mankamentem, który może wpłynąć na słabą jakość pracy dyplomowej, jest jej pisanie na ostatnią chwilę. W takiej sytuacji, promotor nie ma możliwości regularnego korygowania działań swojego podopiecznego i często jest zmuszany do odrzucania jego twórczości (niesie to ze sobą wiele konsekwencji zarówno społecznych, jak i akademickich).
 • Podczas pisania pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) nie należy ograniczać się do streszczenia tekstów zaczerpniętych od innych autorów, bez wkładu własnego. Tak zwana - ”książkowość” powoduje, że praca dyplomowa staje się wtórna, mało twórcza oraz świadczy o braku dojrzałości jej autora, w stosunku do samodzielnego analizowania i badania zjawisk.

   Edytorstwo tekstów literackich jest nierozerwalnie związane z zasadami, których celem jest udoskonalenie tekstu i sprawienie, żeby jego treść stała się jak najbardziej zrozumiała dla czytelnika. Podczas pisania pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) należy szczególnie dbać o poprawność językową tekstu, czyli trzeba się wystrzegać błędów ortograficznych, typograficznych, logicznych i literowych. Bowiem często spotykamy się (redakcja serwisu www.pracedyplomowe.edu.pl) z pracami dyplomowymi, które można byłoby uznać za dobre, gdyby nie występujące w nich podstawowe i liczne błędy redakcyjne. Niestety nawet wzorowy tekst może zostać oceniony - jako słaby, jeżeli jego autor nie przestrzega elementarnych zasad redagowania prac (redagowanie tekstu polega na nadawaniu mu odpowiedniej formy, ulepszaniu treści, m.in. poprzez korygowanie błędów oraz na samym formatowaniu tekstu - o czym będziemy pisać w kolejnym artykule). Dlatego właśnie chcemy Wam pokazać, jakie błędy są najczęściej popełniane w pracach dyplomowych - abyście mogli się ich wystrzegać i dzięki temu pisać poprawne prace.
  Drodzy Czytelnicy, do najczęstszych błędów redakcyjnych i typograficznych, których popełnianie grozi m.in. niską oceną pracy dyplomowej; należą:
 • Używanie spójników na końcu linii.
 • Zostawianie w tekście pracy dyplomowej - wielokrotnych pustych linii.
 • Stosowanie symbolu cala zamiast cudzysłowów (wyjątek mogą stanowić kody).
 • Wciskanie klawisza Enter na końcu wiersza.
 • Przenoszenie wyrazów przy pomocy spacji.
 • W treści pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) można używać popularnych skrótów takich jak: m.in., np., itp., tj. Natomiast niemile widziane jest potoczne skracanie wyrazów (wg, ewent.).
 • Odwoływanie się do numerów stron (należy odwoływać się do numerów odpowiednich części pracy lub konkretnych obiektów).
 • Wstawianie spacji między nawiasem a tekstem w nawiasie; a także przed następującymi znakami: kropką, przecinkiem, średnikiem, znakiem zapytania, wykrzyknikiem, itp.
 • Stawianie spacji wewnątrz cudzysłowów (na przykład: „ Wysoki ” - wersja niepoprawna; „Wysoki” - wersja poprawna).
 • Zamieszczanie więcej niż jednej spacji między wyrazami.
 • W inicjałach nie należy używać spacji.
 • Po kropkach, dwukropkach, przecinkach, średnikach itp.; zawsze muszą być wstawione spacje.
 • Jeśli stosujemy kreskę, której zadaniem jest połączenie dwóch wyrazów w jeden, to w takim przypadku nie może być spacji, na przykład: Biało - żółty rower (wersja niepoprawna); Biało-żółty rower (wersja poprawna).
 • Gdy kreska rozdziela dwie części zdania, to muszą być wtedy wstawione odpowiednie spacje, na przykład: Ziemia-nasza planeta (wersja niepoprawna); Ziemia - nasza planeta (wersja poprawna).
 • Jeżeli przy liście wypunktowanej stawiane są po cyfrach kropki, później musi być duża litera.
 • Wzór/przykład - wersja niepoprawna:

  1. jabłko.

  2. dynia.

  Wzór/przykład - wersja poprawna:

  1. Jabłko.

  2. Dynia.

 • Jeżeli poszczególne elementy listy pisane są małymi literami, to po elemencie z powyższego punktu - należy zastosować przecinek lub średnik.
 • Wzór/przykład - wersja niepoprawna:

  - jabłko.

  - dynia.

  Wzór/przykład - wersja poprawna:

  - jabłko,

  - dynia.


  Podczas pisania pracy dyplomowej należy również unikać wyrażeń niepoprawnych - tzw. „pleonazmów”, które często są stosowane nieświadomie i polegają na tym, że jedna część wypowiedzi zawiera te same treści, które występują w drugiej części, na przykład:
 • Okres czasu - okres to miara czasu, a zatem powiązanie okresu z czasem jest błędne. Poprawną formą będzie, na przykład: w tym czasie lub w tym okresie.
 • Tylko i wyłącznie - używane jest często nieświadomie. Oba zwroty oznaczają to samo, dlatego też należy użyć tylko pierwszego zwrotu albo drugiego.
 • W dniu dzisiejszym.
 • W miesiącu styczniu, to zwrot niepoprawny. Należy użyć sformułowania - w styczniu.
 • W każdym bądź razie - to skrzyżowanie wyrażeń w każdym razie z bądź co bądź. W języku oficjalnym najlepiej jest używać w każdym razie.
 • Do innych, równie często spotykanych, błędów „pleonastycznych” - należą: fakt autentyczny, kontynuować dalej, cofać (się) do tyłu oraz potencjalne możliwości.


   Drodzy Czytelnicy, mamy nadzieję, że potraktujecie ten artykuł jako, ściągę - która pomoże Wam w uniknięciu wielu błędów, w tekście pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej).
   Błędy, które zostały wymienione powyżej, należą do tych najczęściej popełnianych i zarazem najłatwiej zauważalnych. Pamiętajcie o tym, w trakcie pisania Swojej pracy.


   Czytaj dalej - " Formatowanie tekstu".
Spis zawartości.
I. Wprowadzenie.
II. Podejmujemy decyzje.
III. Od czego zacząć pisanie pracy?
IV. Struktura pracy dyplomowej.
V. Techniczne opracowanie pracy.
VI. Estetyka pracy dyplomowej.
VII. Regulacje regulaminowe.
Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.