Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   121
Temat pracy:  

Kredyt gospodarczy

Liczba stron:   243

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........11

Rozdział I.
Bank i system bankowy.........13
    1. Zdefiniowanie pojęć.........13
        1.1. Bank.........13
        1.2. System bankowy.........15
    2. Elementy systemu bankowego.........16
        2.1. Żródła prawa bankowego.........16
        2.2. Zsady w funkcjonowania banków.........16
        2.3. Formy prawne banków.........18
        2.4. Bank centralny.........19
        2.5. Banki operacyjne.........22
            2.5.1. Bank uniwersalny.........22
            2.5.2. Bank inwestycyjny.........24
            2.5.3. Bank hipoteczny.........25
            2.5.4. Kasy oszczędnościowe.........26
            2.5.5. Bank spółdzielczy.........26
        2.6. Bankowy fundusz gwarancyjny .........28
        2.7. Nadzór bankowy.........31
        2.8. Funkcje systemu bankowego.........32
    3. Zmiany w systemie bankowym.........3

Rozdział II.
Pożyczka a kredyt.........36
    1. Definicja pożyczki i kredytu.........36
    2. Rodzaje pożyczek.........37
    3. Tupy kredytów.........39
        3.1. Ogolny podział kredytów.........39
            3.1.1. Kredyt konsumpcyjny.........39
            3.1.2. Kredyt gospodarczy.........41
        3.2. Klasyfikacja kredytów gospodarczych.........48
            3.2.1. Kryterium długości okresu finansowania.........48
            3.2.2. Forma kredytowania.........51
            3.2.3. Forma realizacji kredytu.........52
            3.2.4. Rodzaj podmiotu kredytującego.........52
            3.2.5. Specjalne warunki kredytowe.........57
            3.2.6. Kraj pochodzenia środków.........60
    4. Limity w udzielaniu kredytow.........61

Rozdział III.
Koszt kredytu.........64
    1. Elementy składowe.........64
        1.1. Wysokość kredytu.........64
        1.2. Okres zwrotu kredytu.........65
        1.3. Karencja.........66
        1.4. Oprocentowanie kredytu......... 66
            1.4.1. Stała i zmienna stopa procentowa.........66
            1.4.2. Determinanty wysokości stopy procentowej.........67
            1.4.3. Obliczanie stopy procentowej.........68
            1.4.4. Stawki bazowe.........69
        1.5. Prowizje.........73
        1.6. Marża.........78
        1.7. Różnice kursowe.........83
        1.8. Koszty fakultatywne.........83
            1.8.1. Koszty ogólne.........83
            1.8.2. Koszty wyceny nieruchomości.........84

Rozdział IV
Procedura ubiegania się o kredyt.........6
    1. Zasady kredytowania.........86
    2. Czynności wstępne.........87
    3. Typy formulaży.........87
        3.1. Ogólny podział.........87
        3.2. Wniosek kredytowy.........89
        3.3. Załączniki.........91
            3.3.1. Dokumenty formalne.........91
            3.3.2. Sprawozdania finansowe.........91
            3.3.3. Biznes plan i techniczna charakterystyka inwestycji.........91
            3.3.4. Przepływy pieniężne.........93
            3.3.5. Pozostałe dokumenty.........93
    4. Zabezpieczenia kredytów.........94
        4.1. Zabezpieczenia osobiste.........94
            4.1.1 weksel własny in blanco.........94
            4.1.2. Poręczenie wekslowe (aval).........95
            4.1.3. Poręczenie według prawa cywilnego.........95
            4.1.4. Gwarancja bankowa.........96
            4.1.5. Przelew wierzytelności.........96
            4.1.6. Przystąpienie do długu kredytowego.........97
            4.1.7. Pełnomocnictwo.........97
        4.2. Zabezpieczenia rzeczowe.........98
            4.2.1. Zastaw ogólny.........98
            4.2.2. Bankowy zastaw rejestrowy.........99
            4.2.3. Zastaw na prawach.........99
            4.2.4. Przewłaszczenie na zabezpieczenie.........100
            4.2.5. Kaucja.........100
            4.2.6. Blokada środków na rachunku.........101
            4.2.7. Hipoteka.........101
    5. Plan spłaty.........102
        5.1. Malejące raty łączne.........102
        5.2. Raty równe.........104

Rozdział V.
Weryfiakcja dokumentacji kredytowej przez bank.........107
    1. Regulaminy i instrukcje kredytowe.........107
    2. Wstępny etap weryfikacji.........108
    3. Zasadnicza weryfikacja.........110
    4. Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw.........110
        4.1. Cel procedury.........110
        4.2. Przedstawienie banku.........112
        4.3. Metoda badawcza - ogólne założenia.........112
        4.4. Ryzyko ekonomiczne.........113
            4.4.1. Specyficzne cechy branży 113
            4.4.2. Konkurencyjność podmiotu i pozostałe elementy.........114
        4.5. Ryzyko finansowe.........115
            4.5.1. Polityka przedsiębiorstwa.........115
            4.5.2. Rentowność przedsiębiorstwa.........116
            4.5.3. Bilans.........116
        4.6. Kryterium sytuacji ekonomiczno- finansowej.........117
            4.6.1. Ogólne założenia.........117
            4.6.2. Ocena ilościowa.........119
            4.6.3. Ocena jakościowa.........142
            4.6.4. Ocena uzupełniająca.........145
            4.6.5. Kategorie ryzyka.........147
        4.7. Kryterium terminowości spłaty kapitału lub odsetek.........152
        4.8. Decyzja banku.........155

Rozdział VI.
Umowa kredytowa.........157
    1. Postanowiena ogólne.........157
    2. Elementy umowy.........158
    3. Strony umowy kredytowej.........159
    4. Obowiązki po stronie kredytobiorcy.........159
    5. Wykorzystanie kredytu.........160
        5.1. Uruchomienie kredytu.........160
        5.2. Prawa banku.........161
            5.2.1. Wypowiedzenie.........161
            5.2.2. Przekwalifikowanie kredytu.........162
    6. Spłata kredytu.........163

Rozdział VII.
Kontrola prawidłowości kredytowania.........164
    1. Monitorowanie kredytu.........164
    2. Monitorowanie zabezpieczeń.........166
    3. Monitorowanie bieżącego postępu inwestycji.........170

Rozdział VIII.
Kredyty w sytuacji nieregularnej.........171
    1. Informacje ogólne.........171
    2. Kary z przestępstwa kredytowe.........171
    3. Wskażnik kredytów nieregularnych.........172
    4. Rezerwy na należności nieregularne.........173
    5. Ściąganie należności.........174
        5.1. Restrukturyzacja kredytu.........174
        5.2. Windykacja należności.........175
        5.3. Renegocjacja zadłużenia.........177
    6. Czynniki ryzyka kredytowego.........178

Rozdział IX.
Oferta kredytowa w bankach.........179
    1. Bank Śląski.........179
        1.1. Informacje ogólne.........179
        1.2. Kredyt obrotowy.........179
            1.2.1. Linia odnawialna i nieodnawialna.........179
            1.2.2. Kredyt w rachunku bieżącym.........180
            1.2.3. Kredyt obrotowy "zysk".........180
            1.2.4. Kredyt czekowy.........181
            1.2.5. Kredyt akceptacyjny.........182
        1.3. Kredyt inwestycyjny.........183
        1.4. Kredyt lombardowy.........183
        1.5. Kredyt na finansowanie należności ubezpieczonych w KUKE S.A.........184
        1.6. Kredyty preferencyjne.........185
            1.6.1. Kredyty dla zakładów pracy chronionej.........185
            1.6.2. Kredyty z dopłatami agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa......... 186
        1.7. Kredyt budowlany.........187
        1.8. Kredyt indeksowany.........188
        1.9. Kredyt dewizowy.........188
    2. Polska Kasa Opieki S.A..........189
        2.1. Kredyty obrotowe w złotych.........189
        2.2. Kredyty obrotowe w walucie obcej.........191
        2.3. Kredyty inwestycyjne w złotych i w walucie obcej.........191
        2.4. Kredyty preferencyjne.........192
        2.5. Oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw.........194
            2.5.1. Overdraft.........195
            2.5.2. Kredyt w pakiecie business lider.........195
    3. Polska Kasa Opieki BP S.A..........197
        3.1. Kredyt w rachunku bieżącym dla klientów instytucjonalnych.........197
        3.2. Pakiet biznes partner.........198
            3.2.1. Odbiorcy pakietu.........198
            3.2.2. Dopuszczalne saldo debetowe.........199
            3.2.3. Kredyt w rachunku biznes partner.........200
            3.2.4. Pożyczka w rachunku biznes partner.........201
            3.2.5. Bank informacji o firmach.........202
    4. BWP- Unibank S.A..........203
        4.1. Kredyt dewizowy.........203

Rozdział X.
Działalność kredytowa wybranych banków funkcjonujących na poskim rynku.........204
    1. Działalność Baku Polska Kasa Opieki S.A..........204
    2. Ryzyko w działalności Banku PKO S.A .........205
    3. Charakterystyka działalności na rynkach klienta instytucjonalnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw.........206
    4. Polityka kredytowa.........208
        4.1. Ogólne zasady polityki.........208
        4.2. Limity kredytowe.........208
        4.3. Sysrem podejmowania decyzji kredytowych.........209
    5. Portfel kredytowy PKO S.A .........211
        5.1. Struktura ktedytów według rodzajów klientów.........211
        5.2. Struktura jakościowa portfela kredytowego.........214
        5.3. Kredyty według terminów zapadalności.........215
        5.4. Koncetracja kredytów i istotne umowy kredytowe.........216
        5.5. Wspłóczynnik wypłacalności PKO S.A.........220
        5.6. Średnie oprocentowanie oferowane klientom.........221
        5.7. Udział PKO S.A w umowach konsorcjalnych.........221
    6. Bank Śląski.........222
        6.1. Ogólna charakterystyka.........222
        6.2. Ryzyko w działalności banku.........222
            6.2.1. Ryzyko płynności 222
            6.2.2. Ryzyko stopy procentowej i kursowe 223
        6.3. Działalność na rynku klienta instytucjonalnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw.........223
        6.4. Polityka kredytowa banku.........224
        6.5. Portfel kredytowy banku.........225
            6.5.1. Kredyty udzielone podmiotom gospodarczym.........225
            6.5.2. Struktura kredytów podmiotów gospodarczych - podział na regularne i nieregularne.........230
        6.6. Współczynnik wypłacalności.........232
        6.7. Średnie oprocentowanie kredytu.........233
        6.8. Udział w kredytach konsorcjalnych.........234

Zakończenie.........235
Załączniki.........237
Spis tabel.........240
Spis rysunków.........242
Bibliogrfia


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.