Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11545
Temat pracy:  

Wykorzystanie metody wskaźnikowej w ocenie sytuacji finansowej DecoraS.A.

Liczba stron:   79

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........3

Rozdział I
Finansowe aspekty gospodarowania przedsiębiorstwem.

      1.1. Analiza ekonomiczna jako instrument gospodarowania w przedsiębiorstwie.......... 6
      1.2. Pojęcie, przedmiot i zakres analizy finansowej.......... 9
      1.3. Metodyczne aspekty analizy finansowej.......... 13
      1.4. Źródła informacji na potrzeby analizy finansowej16
         1.4.1. Ogólna charakterystyka materiałów źródłowych.......... 16
         1.4.2. Bilans – podstawowe informacje.......... 17
         1.4.3. Rachunek zysków i strat.......... 19
         1.4.4. Informacja dodatkowa.......... 22
         1.4.4. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego.......... 22
      1.5. Metody badań sprawozdań finansowych.......... 23

Rozdział II
Analiza wskaźnikowa jako metoda badań sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

      2.1. Analiza wskaźnikowa – metodą badań sprawozdań finansowych.......... 27
      2.2. Wstępna analiza sprawozdań finansowych – informacje ogólne.......... 28
      2.3. Analiza rozszerzona.......... 30
         2.3.1. Klasyczna analiza wskaźnikowa.......... 30
         2.3.2. Wskaźniki płynności finansowej.......... 31
         2.3.3. Wskaźniki sprawności działania (aktywności).......... 34
         2.3.4. Wskaźniki zadłużenia i zdolności do obsługi długu
         2.3.5. Wskaźniki rentowności.......... 42
         2.3.6. Wskaźniki rynku kapitałowego.......... 45
      2.4. Wzajemne relacje między wskaźnikami finansowymi 47

Rozdział III
Charakterystyka przedsiębiorstwa Decora S.A.

      3.1. Rys historyczny ..........49
      3.2. Specyfika spółki..........51
         3.2.1. Przedmiot działalności ..........51
         3.2.2. Rynek zbytu..........53
         3.2.3. Struktura zarządzania – akcjonariat oraz organy zarządzające i nadzorujące Decora S.A. .......... 55
      3.3. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego w spółce Decora S.A. ..........58

Rozdział IV
Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej spółki Decora S.A.

      4.1. Analiza sprawozdania finansowego.......... 60
      4.2. Analiza wskaźnikowa – wybrane wskaźniki wykorzystane do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Decora S.A.......... 65
         4.2.1. Wskaźniki płynności finansowej.......... 65
         4.2.2. Wskaźniki sprawności działania..........67
         4.2.3. Wskaźniki zadłużenia i zdolności do obsługi długu
         4.2.4. Wskaźniki rentowności.......... 70

Zakończenie.......... 72
Bibliografia.......... 74
Literatura.......... 74
Akty prawne.......... 75
Artykuły prasowe.......... 75
Materiały źródłowe.......... 76
Źródła internetowe.......... 77
Spis równań.......... 77
Spis schematów.......... 78
Spis tabel.......... 78
Spis wykresów.......... 79

Opis zawartości pracy:


Niniejsza praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów z podrozdziałami i zakończenia. Praca rozpoczyna się wstępem, który stanowi wprowadzenie do problematyki omawianego tematu. Następnie określony jest cel główny, a w kolejnym etapie sformułowano hipotezę badawczą. Struktura pracy podporządkowana jest realizacji wskazanych celów oraz weryfikacji przytoczonej hipotezy.
      Rozdział pierwszy niniejszej pracy zatytułowany – Finansowe aspekty gospodarowania przedsiębiorstwem, został poświęcony podstawowym zagadnieniom analizy ekonomicznej, będącej głównym instrumentem gospodarowania przedsiębiorstwa.W rozdziale tym zaprezentowano definicję analizy ekonomicznej i analizy finansowej oraz przedstawiono dwa podstawowe źródła niezbędne do przeprowadzenia analiz, czyli bilans oraz rachunek zysków i strat. Scharakteryzowano także podstawowe metody badania sprawozdania finansowego.
      W rozdziale drugim, który nosi tytuł – Analiza wskaźnikowa jako metoda badań sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, zaprezentowano ogólną charakterystykę analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych. Przedstawiono podstawowe obszary zastosowania tej analizy, rodzaje wskaźników oraz ich interpretację, a także wzajemne relacje między nimi.
      Z kolei rozdział trzeci – Charakterystyka przedsiębiorstwa Decora S.A. został poświęcony zaprezentowaniu omawianego przedsiębiorstwa. Opisano w nim historię spółki oraz specyfikację branży w jakiej przedsiębiorstwo działa, uwzględniając przedmiot działalności, rynek zbytu oraz strukturę zarządzania przedsiębiorstwem. Omówiono również ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych spółki.
      Ostatni czwarty rozdział nosi tytuł – Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej spółki Decora S.A.......... Rozdział ten jest rozdziałem empirycznym i został on poświęcony badaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, która jest rezultatem różnorakich procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwie i w jego otoczeniu. Na podstawie sytuacji finansowej można postawić wstępną diagnozę i wskazać kierunki dalszej analizy koniecznej do jej potwierdzenia lub zaprzeczenia. Przedsiębiorstwa mogą realizować cele finansowe wtedy, gdy osiągają określony poziom efektywności, Jedną z tych miar są wskaźniki. W zakończeniu niniejszej pracy dokonano syntezy wniosków wynikających z rozważań teoretycznych i badań empirycznych. Ponadto zestawione zostały materiały dodatkowe w formie załączników, spisy rysunków i tabel oraz wykaz literatury, do której autorka nawiązywała w niniejszej pracy. Podstawową bazę pracy stanowią dzieła znawców teorii: W. Gabrusewicz, G. Gołębiowski, B. i P. Pomykalscy oraz D. Wędzki , a także artykuły prasowe, dostępne materiały źródłowe (sprawozdania finansowe) oraz źródła internetowe.

          
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.