Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10799
Temat pracy:  

Zarządzanie rozrachunkami z pracownikami z tytułu wynagrodzeń (na przykładzie firmy XYZ)

Liczba stron:   107

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział 1.
Charakterystyka wynagrodzeń

      1.1. Istota wynagrodzeń
      1.2. Formy wynagrodzeń
      1.3. Funkcje wynagrodzeń.
      1.4. Istota ochrony wynagrodzeń za pracę.

Rozdział 2.
Obligatoryjne i fakultatywne świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy

      2.1. Wynagrodzenie zasadnicze i uzupełniające
      2.2. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy
      2.3. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych oraz zasiłki rodzinne, wychowawcze i pielęgnacyjne
      2.4. Świadczenia socjalne.
      2.5. Delegacje.

Rozdział 3.
Pomiar i ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników

      3.1. Dokumentacja pracownicza
      3.2. Rozrachunki z ZUS-em i ich ewidencja
         3.2.1. Zasady naliczania składek na ubezpieczenie społeczne.
         3.2.2. Zasady naliczania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
         3.2.3. Rodzaje dokumentów ubezpieczeniowych i terminy ich przekazywania do ZUS.
      3.3. Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 4.
Wynagrodzenie w systemie rachunkowości spółdzielni usługowo-produkcyjnej XYZ

      4.1. Charakterystyka firmy badanej
      4.2. Rodzaje rozrachunków Spółdzielni związane z wynagrodzeniem
      4.3. Rozrachunki z pracownikami w księgach rachunkowych firmy badanej
      4.4. Rozliczenie wynagrodzeń.

Zakończenie
Bibliografia

Opis zawartości pracy:

Pracę przedstawiono w czterech rozdziałach.

   Rozdział pierwszy
ma charakter wprowadzający - przedstawiono w nim istotę wynagrodzenia, jak również jego rolę oraz funkcję, jaką pełni w życiu człowieka. Zaprezentowano przeróżne systemy wynagrodzeń za pracę, zaczynając od czasowej formy płac po akordową, prowizyjną, zadaniową, zaś skończywszy na metodzie mieszanej. Ujęto także wagę umiejętnego użycia prawidłowej formy wynagrodzenia przez pracodawcę, w taki sposób, by stanowiła dla pracowników motywację do wykonywania lepszej i efektywniejszej pracy. W rozdziale poświęcono miejsce tematyce związanej z ochroną dokumentów płacowych, jak i ochroną samego wynagrodzenia za pracę oraz prawom jakie przysługują pracownikom z tego tytułu. Ponadto omówiono kwestię minimalnego wynagradzania, wysokości kwot wolnych od potrąceń, jakie określa ustawa oraz kwestię braku możliwości zrzeczenia się przez personel prawa do wynagrodzenia czy przeniesienia go na rzecz innej osoby.
   Rozdział drugi poświęcony został obligatoryjnym i fakultatywnym świadczeniom pieniężnym, jakie wynikają ze stosunku pracy. Omówiono w nim elementy wynagrodzenia za pracę, które mają charakter obligatoryjny, ale też te o charakterze fakultatywnym, z kolei uzależnione od swobodnego uznania pracodawcy. Poruszono również kwestię wynagrodzenia pracowników, wynikające z powodu czasu niezdolności do pracy z powodu choroby.
   W rozdziale trzecim omówione zostały rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych, ale też te świadczenia, które dotyczą ubezpieczenia społecznego. Zaprezentowano istotę Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zasady jego tworzenia oraz gospodarowania gromadzonymi środkami w Funduszu. Ponadto zobrazowano problematykę, która związana jest z podróżami służbowymi, świadczeniami z tytułu delegacji – zaprezentowano także sposób ich rozliczania. Trzeci rozdział poświęcony został na zobrazowanie podstawowego zestawu dokumentacji i ewidencji pracowniczej, które są obowiązkowo prowadzone przez pracodawców. Omówiono w nim również zasady naliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Tutaj właśnie poświęcono dużo miejsca tematyce, która związana jest z obowiązkami pracodawców wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - rodzaje dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych, jak również terminy ich przekazywania do ZUS. Zobrazowana została kwestia rozrachunków z tytułu podatku dochodowego odprowadzanego od osób fizycznych, obowiązek pobierania oraz potrącania zaliczek na podatek przez płatników, ale także przekazywania ich do odpowiedniego urzędu skarbowego.
   W ostatnim, czwartym rozdziale poświęcone zostało miejsce rozrachunkom publiczno prawnym, rozrachunkom z ZUS, a zwłaszcza tym z tytułu wynagrodzeń. Opisano w nim także ogólne informację o Spółdzielni Usługowo-Produkcyjnej XYZ. Zostały przedstawione oraz zbadane rodzaje i ewidencja rozrachunków z pracownikami stosowane w Spółdzielni Usługowo-Produkcyjnej XYZ, a które są związane z wynagrodzeniem. Zaprezentowano także wykaz stosowanych kont syntetycznych oraz analitycznych księgi głównej dla zespołu „2” w badanej firmie. Ponadto został ukazany przykład obliczania wynagrodzeń pracowników tejże firmy w celu lepszego zobrazowania i przybliżenia tematyki ogółu pracy. Podstawowe źródła informacji, którymi posłużono się w niniejszej pracy stanowiły wewnętrzne materiały firmy - zalicza się tu m.in.: regulamin pracy, regulamin wynagradzania, zarządzenia, listy płac oraz karty pracownicze. Ogromny zasób wiedzy na ten temat zdobyto dzięki przeprowadzonym wywiadom z pracownikami Spółdzielni badanej. Ponadto przy tworzeniu pracy wykorzystano literaturę fachową z zakresu tematyki kadr i płac, normy prawne, które zamieszczono w bibliografii oraz liczne artykuły z biuletyn ekonomiczno-finansowych.

   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.