Mamy 13940

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10736
Temat pracy:  

Inwentaryzacja jako podstawa weryfikacji majątku przedsiębiorstwa

Liczba stron:   68

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział 1
Charakterystyka i metody inwentaryzacji

      1.1. Pojęcie inwentaryzacji
      1.2. Zasady inwentaryzacji
      1.3. Terminy i formy przeprowadzania inwentaryzacji
      1.4. Metody inwentaryzacji

Rozdział 2
Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji

      2.1. Etapy przeprowadzania procesu inwentaryzacji
      2.2. Podział obowiązków w procesie przeprowadzania inwentaryzacji
      2.3. Dokumentacja prac inwentaryzacyjnych
      2.4. Najczęstsze błędy popełniane w procesie inwentaryzacji

Rozdział 3
Różnice inwentaryzacyjne

      3.1. Charakterystyka i klasyfikacja różnic inwentaryzacyjnych
      3.2. Ustalenie różnic inwentaryzacyjnych
      3.3. Ewidencja i proces rozliczania różnic inwentaryzacyjnych
      3.4. Kompensata niedoborów i nadwyżek

Rozdział 4
Proces inwentaryzacji przeprowadzany w XYZ

      4.1. Ogólna charakterystyka XYZ
      4.2. Sposób przeprowadzania inwentaryzacji
         4.2.1. Spis z natury
         4.2.2. Potwierdzenie sald i weryfikacja
         4.2.3. Wycena aktywów oraz pasywów objętych inwentaryzacją i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
         4.2.4 Rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych
      4.3. Przykładowy proces inwentaryzacji przeprowadzany w XYZ

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Opis zawartości pracy:


      W pracy podjęto temat inwentaryzacji, ponieważ znak równości pomiędzy faktycznym stanem a ewidencją księgową aktywów i pasywów pozwoli w późniejszym czasie na opracowanie obiektywnych i rzetelnych sprawozdań rocznych oraz wyznaczenie wyniku finansowego danej jednostki. Ponadto w związku z zróżnicowaniem majątku przedsiębiorstw niezbędne jest wykorzystywanie różnorodnych metod inwentaryzacji, co czyni ten proces czasochłonnym i wieloaspektowym. Zatem proces inwentaryzacji stanowi jeden z kluczowych elementów weryfikacji oraz kontroli majątku danego podmiotu gospodarczego, ponieważ często w ramach prowadzenia działalności gospodarczej stan majątku i źródeł jego dotowania ujęty w księgach rachunkowych nie jest zbieżnym z rzeczywistością. Inwentaryzacja to nie tylko czynności o charakterze przygotowawczym, które pozwalają na przygotowanie szeroko pojmowanego bilansu, ale przede wszystkim to narzędzie przy pomocy którego można ocenić użyteczność i realność znajdujących się w spisach składników majątku, stanu technicznego rzeczowych komponentów majątku. W oparciu o wyniki inwentaryzacji właściciele bądź kierownicy jednostek mogą postanowić o sprzedaży materiałów, środków trwałych, produktów, wartości niematerialnych i prawnych czy też półproduktów, które są niewykorzystywane w ramach jej działalności. Proces inwentaryzacji sprawuje coraz częściej funkcję ochronną, gdyż w konsekwencji rozliczeń niedoborów zwłaszcza zawinionych pozwala on ustalić i rozliczyć osobę odpowiedzialną za zaistniały stan rzeczy. Ponadto w sposób pośredni proces ten sprzyja ocenie uczciwości oraz przydatności pracowników w stosunku, do których przełożony może dochodzić rekompensaty po ustaleniu niedoborów zawinionych.
      Celem teoretycznym pracy jest wyjaśnienie oraz analiza najistotniejszych zagadnień związanych z inwentaryzacją oraz przedstawienie znaczenia tego procesu. Celem praktycznym zaś jest przedstawienie przebiegu i sposobu przeprowadzania inwentaryzacji jednostki prowadzącej działalność handlową, jaką jest salon optyczny Stiloptica. Praca ma charakter literaturo-empiryczny i została zrealizowana w oparciu o literaturę przedmiotu z zakresu inwentaryzacji i księgowości, aktów prawnych oraz dokumentów wewnętrznych pochodzących z XYZ. Niektóre dane zostały zaprezentowane przy pomocy tabel lub zilustrowane po przez rysunki i wykresy. Praca zawiera cztery rozdziały.
      Pierwszy rozdział stanowi ogólną charakterystykę procesu inwentaryzacji, wraz z przedstawieniem najważniejszych celów i istoty tego procesu. W rozdziale tym przedstawiono także zasady, terminy, metody i formy przeprowadzania inwentaryzacji z uwzględnieniem przepisów prawa z tego zakresu.
      W drugim rozdziale zawarto wszelkie aspekty związane zarówno z organizacją jak i dokumentacją inwentaryzacji, mając na uwadze podział obowiązków uczestników tego procesu. Zaprezentowano jej etapy przeprowadzania, zaczynając od przygotowań aż po etap rozliczeniowy. Ponadto streszczono najczęściej pojawiające się błędy ujawniane w trakcie realizacji inwentaryzacji.
      Charakterystykę i podział różnic inwentaryzacyjnych wraz ze sposobem ich ustalania przedstawia rozdział trzeci. W rozdziale tym zaprezentowano w sposób graficzny ewidencje ujawnionych podczas inwentaryzacji różnic i omówiono kompensatę niedoborów i nadwyżek.
      W ostatnim rozdziale scharakteryzowano przebieg procesu inwentaryzacji XYZ, zaczynając od ogólnej charakterystyki salonu. Następnie omówiono stosowane metody inwentaryzacji, sposób wyceny aktywów i pasywów składników majątku objętych tym procesem oraz rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za ujawnione różnice. Na koniec rozdziału ukazano fragmenty dokumentów inwentaryzacyjnych jednostki wraz z komentarzem.
          


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.