Mamy 15061

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10736
Temat pracy:  

Inwentaryzacja jako podstawa weryfikacji majątku przedsiębiorstwa

Liczba stron:   68

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział 1
Charakterystyka i metody inwentaryzacji

      1.1. Pojęcie inwentaryzacji
      1.2. Zasady inwentaryzacji
      1.3. Terminy i formy przeprowadzania inwentaryzacji
      1.4. Metody inwentaryzacji

Rozdział 2
Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji

      2.1. Etapy przeprowadzania procesu inwentaryzacji
      2.2. Podział obowiązków w procesie przeprowadzania inwentaryzacji
      2.3. Dokumentacja prac inwentaryzacyjnych
      2.4. Najczęstsze błędy popełniane w procesie inwentaryzacji

Rozdział 3
Różnice inwentaryzacyjne

      3.1. Charakterystyka i klasyfikacja różnic inwentaryzacyjnych
      3.2. Ustalenie różnic inwentaryzacyjnych
      3.3. Ewidencja i proces rozliczania różnic inwentaryzacyjnych
      3.4. Kompensata niedoborów i nadwyżek

Rozdział 4
Proces inwentaryzacji przeprowadzany w XYZ

      4.1. Ogólna charakterystyka XYZ
      4.2. Sposób przeprowadzania inwentaryzacji
         4.2.1. Spis z natury
         4.2.2. Potwierdzenie sald i weryfikacja
         4.2.3. Wycena aktywów oraz pasywów objętych inwentaryzacją i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
         4.2.4 Rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych
      4.3. Przykładowy proces inwentaryzacji przeprowadzany w XYZ

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Opis zawartości pracy:


      W pracy podjęto temat inwentaryzacji, ponieważ znak równości pomiędzy faktycznym stanem a ewidencją księgową aktywów i pasywów pozwoli w późniejszym czasie na opracowanie obiektywnych i rzetelnych sprawozdań rocznych oraz wyznaczenie wyniku finansowego danej jednostki. Ponadto w związku z zróżnicowaniem majątku przedsiębiorstw niezbędne jest wykorzystywanie różnorodnych metod inwentaryzacji, co czyni ten proces czasochłonnym i wieloaspektowym. Zatem proces inwentaryzacji stanowi jeden z kluczowych elementów weryfikacji oraz kontroli majątku danego podmiotu gospodarczego, ponieważ często w ramach prowadzenia działalności gospodarczej stan majątku i źródeł jego dotowania ujęty w księgach rachunkowych nie jest zbieżnym z rzeczywistością. Inwentaryzacja to nie tylko czynności o charakterze przygotowawczym, które pozwalają na przygotowanie szeroko pojmowanego bilansu, ale przede wszystkim to narzędzie przy pomocy którego można ocenić użyteczność i realność znajdujących się w spisach składników majątku, stanu technicznego rzeczowych komponentów majątku. W oparciu o wyniki inwentaryzacji właściciele bądź kierownicy jednostek mogą postanowić o sprzedaży materiałów, środków trwałych, produktów, wartości niematerialnych i prawnych czy też półproduktów, które są niewykorzystywane w ramach jej działalności. Proces inwentaryzacji sprawuje coraz częściej funkcję ochronną, gdyż w konsekwencji rozliczeń niedoborów zwłaszcza zawinionych pozwala on ustalić i rozliczyć osobę odpowiedzialną za zaistniały stan rzeczy. Ponadto w sposób pośredni proces ten sprzyja ocenie uczciwości oraz przydatności pracowników w stosunku, do których przełożony może dochodzić rekompensaty po ustaleniu niedoborów zawinionych.
      Celem teoretycznym pracy jest wyjaśnienie oraz analiza najistotniejszych zagadnień związanych z inwentaryzacją oraz przedstawienie znaczenia tego procesu. Celem praktycznym zaś jest przedstawienie przebiegu i sposobu przeprowadzania inwentaryzacji jednostki prowadzącej działalność handlową, jaką jest salon optyczny Stiloptica. Praca ma charakter literaturo-empiryczny i została zrealizowana w oparciu o literaturę przedmiotu z zakresu inwentaryzacji i księgowości, aktów prawnych oraz dokumentów wewnętrznych pochodzących z XYZ. Niektóre dane zostały zaprezentowane przy pomocy tabel lub zilustrowane po przez rysunki i wykresy. Praca zawiera cztery rozdziały.
      Pierwszy rozdział stanowi ogólną charakterystykę procesu inwentaryzacji, wraz z przedstawieniem najważniejszych celów i istoty tego procesu. W rozdziale tym przedstawiono także zasady, terminy, metody i formy przeprowadzania inwentaryzacji z uwzględnieniem przepisów prawa z tego zakresu.
      W drugim rozdziale zawarto wszelkie aspekty związane zarówno z organizacją jak i dokumentacją inwentaryzacji, mając na uwadze podział obowiązków uczestników tego procesu. Zaprezentowano jej etapy przeprowadzania, zaczynając od przygotowań aż po etap rozliczeniowy. Ponadto streszczono najczęściej pojawiające się błędy ujawniane w trakcie realizacji inwentaryzacji.
      Charakterystykę i podział różnic inwentaryzacyjnych wraz ze sposobem ich ustalania przedstawia rozdział trzeci. W rozdziale tym zaprezentowano w sposób graficzny ewidencje ujawnionych podczas inwentaryzacji różnic i omówiono kompensatę niedoborów i nadwyżek.
      W ostatnim rozdziale scharakteryzowano przebieg procesu inwentaryzacji XYZ, zaczynając od ogólnej charakterystyki salonu. Następnie omówiono stosowane metody inwentaryzacji, sposób wyceny aktywów i pasywów składników majątku objętych tym procesem oraz rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za ujawnione różnice. Na koniec rozdziału ukazano fragmenty dokumentów inwentaryzacyjnych jednostki wraz z komentarzem.
          


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.