Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10605
Temat pracy:  

Ekonomiczny wpływ podatku VAT na finanse przedsiębiorstw

Liczba stron:   93

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...........4

Rozdział I
Charakterystyka ogólna podatku od towarów i usług oraz zasady jego funkcjonowania na gruncie prawa podatkowego w Polsce.
      1.1 Podstawy prawne opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT)...........6
      1.2 Ogólne założenia podatku VAT, pojęcia i definicje ...........7
      1.3 Prawa i obowiązki podatnika podatku VAT...........19
      1.4 Zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku VAT ...........25
      1.5 Zasady ustalania zobowiązania podatkowego, obowiązujące stawki oraz zwolnienie od podatku VAT...........28

Rozdział II
Wpływ podatku VAT na wynik finansowy i poziom płynności finansowej przedsiębiorstw.
      2.1 Wpływ podatku VAT na wycenę aktywów i pasywów...........37
      2.2 Zakres oddziaływania podatku VAT na wynik finansowy jednostki...........42
      2.3 Znaczenie podatku VAT w zarządzaniu płynnością finansowa jednostki...........46
      2.4 Ujęcie podatku VAT w sprawozdaniu finansowym...........55

Rozdział III
Wpływ podatku VAT na obraz sytuacji finansowej jednostki na przykładzie firmy X
      3.1 Ogólna charakterystyka firmy X, jako podatnika podatku VAT...........64
         3.1.1 Informacje wprowadzające...........64
         3.1.2 Struktura podatku VAT naliczonego i kosztów w firmie X...........65
         3.1.3 Struktura podatku VAT należnego i przychodów w firmie X...........70
         3.1.4 Metoda rozliczania podatku VAT stosowana w Firmie X...........72
      3.2 Przykład rozliczenia podatku VAT w przedsiębiorstwie X...........76
      3.3 Wpływ podatku VAT na działalność i finanse firmy X ...........78
         3.3.1 Podatek VAT, a płynność finansowa firmy X, analiza obciążenia...........78
      3.4 Wnioski...........87

Zakończenie...........88
Bibliografia...........90
Spis tabel...........92
Spis wykresów...........93
Spis rysunków...........93

Opis zawartości pracy:

      Niniejsza praca przedstawia ogólną charakterystykę podatku od towarów i usług. Zawiera szczegółowe zasady jego obliczania oraz prezentuje jego wpływ na płynność finansową na przykładzie firmy transportowej. Poddano ocenie istotność płynności finansowej w prowadzeniu działalności gospodarczej. Celem pracy jest przeprowadzenie analizy, jaki wpływ na płynność finansową ma zastosowanie metody kasowej rozliczania VAT w przypadku firmy transportowej X. Podstawą do przeprowadzonej analizy są literatura przedmiotu oraz dane finansowe z trzech kolejnych lat tj. 2012-2014 uzyskanych z badanej firmy.
      Głównym założeniem niniejszej pracy jest przedstawienie problemu podatku od towarów i usług inaczej zwanego ku VAT w kontekście poprawy bądź pogorszenia płynności finansowej. Zostały uwzględnione konkretne sytuacje, występujące w procesie obliczania zobowiązania podatkowego z tytuły VAT w przedsiębiorstwie transportowym. Zasadnicza hipoteza badawcza zakłada, iż podatek od towarów i usług wpływa negatywnie na płynność finansową przedsiębiorstwa X. Można przypuszczać, iż kasowa metoda rozliczania podatku VAT w tej firmie będzie wariantem korzystniejszym. Poprzez analizę dokumentów i zestawień danych otrzymanych z firmy X odniesiono się do powyższych założeń. Badanie zostało przeprowadzone na przykładzie małego przedsiębiorstwa transportowego w przedziale trzech lat tj. 2012 - 2014. Zobowiązanie z tytułu podatku od towarów i usług wybrana firma rozlicza na zasadach ogólnych. Analizując otrzymane dokumenty zestawiono je w celu uzyskania wyników kwartalnych w dotychczasowej metodzie rozliczania VAT. Ponadto w oparciu o informacje uzyskane z podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, rachunków bankowych oraz innych pomocnych danych zaczerpniętych z badanej jednostki wprowadzono alternatywną do stosowanej metodę kasową rozliczania tego podatku. Ostatecznie zestawiono i porównano wyniki uzyskane przy zastosowaniu obu metod.
      W pierwszym rozdziale przedstawiono ogólną definicję podatku, jego cechy i funkcje i główne zasady podatkowe. Pierwszą część pracy kończy ogólne nawiązanie do podatku od towarów i usług (w tym do jego metod rozliczania), który w kolejnym rozdziale został już bardziej szczegółowo opisany. Przedstawiono w nim przedmiotowy i podmiotowy zakres podatku VAT, ogólne zasady ustalania obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania wraz z obowiązującymi stawkami, prawa i obowiązki, jakie posiada płatnik, Opisano również rodzaje zwolnień od zobowiązania podatkowego o charakterze podmiotowymi przedmiotowym.
      Drugi rozdział, podobnie jak poprzedni, zawiera zagadnienia teoretyczne. Przede wszystkim z zakresu płynności finansowej oraz relacji podatku VAT do aktywów pasywów jak też jego wpływ na rachunek zysków i strat. Opisano powiązanie pomiędzy płynnością finansową a zobowiązaniem podatkowym. Przedstawiono w nim również podstawowe sposoby jego księgowania, co odzwierciedla bezpośredni wpływ na ujęcie w sprawozdaniu finansowym.
      Trzeci rozdział pracy odnosi się do konkretnego przedsiębiorstwa. Zawarta jest w nim ogólna charakterystyka badanej jednostki, struktura przychodów i zakupów struktura VAT należnego i VAT naliczonego, oraz przedstawiono przykładowy sposób obliczenia zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług na przykładzie konkretnego wybranego okresu rozliczeniowego. W dalszej części tego rozdziału następuje próba oceny wpływu, jaki ma metoda rozliczania podatku VAT na płynność finansową badanej jednostki. Przedstawiono tu wyniki metody stosowanej dotychczas w Firmie X, jak też hipotetyczne- otrzymane poprzez symulacyjne wprowadzenie metody kasowej. Zostały one porównane pod względem wysokości zobowiązania podatkowego oraz osiąganej płynności finansowej w poszczególnych okresach rozliczeniowych. Praca zakończona została wnioskami, opartymi na analizie porównawczej dwóch możliwych metod rozliczania zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług. Wskazano, jakie zagrożenia może nieść ze sobą niewłaściwy wybór zasady rozliczania zobowiązania, jak też pokazuje pozytywne skutki trafnego wyboru.
          


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.