Mamy 13940

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10605
Temat pracy:  

Ekonomiczny wpływ podatku VAT na finanse przedsiębiorstw

Liczba stron:   93

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...........4

Rozdział I
Charakterystyka ogólna podatku od towarów i usług oraz zasady jego funkcjonowania na gruncie prawa podatkowego w Polsce.
      1.1 Podstawy prawne opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT)...........6
      1.2 Ogólne założenia podatku VAT, pojęcia i definicje ...........7
      1.3 Prawa i obowiązki podatnika podatku VAT...........19
      1.4 Zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku VAT ...........25
      1.5 Zasady ustalania zobowiązania podatkowego, obowiązujące stawki oraz zwolnienie od podatku VAT...........28

Rozdział II
Wpływ podatku VAT na wynik finansowy i poziom płynności finansowej przedsiębiorstw.
      2.1 Wpływ podatku VAT na wycenę aktywów i pasywów...........37
      2.2 Zakres oddziaływania podatku VAT na wynik finansowy jednostki...........42
      2.3 Znaczenie podatku VAT w zarządzaniu płynnością finansowa jednostki...........46
      2.4 Ujęcie podatku VAT w sprawozdaniu finansowym...........55

Rozdział III
Wpływ podatku VAT na obraz sytuacji finansowej jednostki na przykładzie firmy X
      3.1 Ogólna charakterystyka firmy X, jako podatnika podatku VAT...........64
         3.1.1 Informacje wprowadzające...........64
         3.1.2 Struktura podatku VAT naliczonego i kosztów w firmie X...........65
         3.1.3 Struktura podatku VAT należnego i przychodów w firmie X...........70
         3.1.4 Metoda rozliczania podatku VAT stosowana w Firmie X...........72
      3.2 Przykład rozliczenia podatku VAT w przedsiębiorstwie X...........76
      3.3 Wpływ podatku VAT na działalność i finanse firmy X ...........78
         3.3.1 Podatek VAT, a płynność finansowa firmy X, analiza obciążenia...........78
      3.4 Wnioski...........87

Zakończenie...........88
Bibliografia...........90
Spis tabel...........92
Spis wykresów...........93
Spis rysunków...........93

Opis zawartości pracy:

      Niniejsza praca przedstawia ogólną charakterystykę podatku od towarów i usług. Zawiera szczegółowe zasady jego obliczania oraz prezentuje jego wpływ na płynność finansową na przykładzie firmy transportowej. Poddano ocenie istotność płynności finansowej w prowadzeniu działalności gospodarczej. Celem pracy jest przeprowadzenie analizy, jaki wpływ na płynność finansową ma zastosowanie metody kasowej rozliczania VAT w przypadku firmy transportowej X. Podstawą do przeprowadzonej analizy są literatura przedmiotu oraz dane finansowe z trzech kolejnych lat tj. 2012-2014 uzyskanych z badanej firmy.
      Głównym założeniem niniejszej pracy jest przedstawienie problemu podatku od towarów i usług inaczej zwanego ku VAT w kontekście poprawy bądź pogorszenia płynności finansowej. Zostały uwzględnione konkretne sytuacje, występujące w procesie obliczania zobowiązania podatkowego z tytuły VAT w przedsiębiorstwie transportowym. Zasadnicza hipoteza badawcza zakłada, iż podatek od towarów i usług wpływa negatywnie na płynność finansową przedsiębiorstwa X. Można przypuszczać, iż kasowa metoda rozliczania podatku VAT w tej firmie będzie wariantem korzystniejszym. Poprzez analizę dokumentów i zestawień danych otrzymanych z firmy X odniesiono się do powyższych założeń. Badanie zostało przeprowadzone na przykładzie małego przedsiębiorstwa transportowego w przedziale trzech lat tj. 2012 - 2014. Zobowiązanie z tytułu podatku od towarów i usług wybrana firma rozlicza na zasadach ogólnych. Analizując otrzymane dokumenty zestawiono je w celu uzyskania wyników kwartalnych w dotychczasowej metodzie rozliczania VAT. Ponadto w oparciu o informacje uzyskane z podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, rachunków bankowych oraz innych pomocnych danych zaczerpniętych z badanej jednostki wprowadzono alternatywną do stosowanej metodę kasową rozliczania tego podatku. Ostatecznie zestawiono i porównano wyniki uzyskane przy zastosowaniu obu metod.
      W pierwszym rozdziale przedstawiono ogólną definicję podatku, jego cechy i funkcje i główne zasady podatkowe. Pierwszą część pracy kończy ogólne nawiązanie do podatku od towarów i usług (w tym do jego metod rozliczania), który w kolejnym rozdziale został już bardziej szczegółowo opisany. Przedstawiono w nim przedmiotowy i podmiotowy zakres podatku VAT, ogólne zasady ustalania obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania wraz z obowiązującymi stawkami, prawa i obowiązki, jakie posiada płatnik, Opisano również rodzaje zwolnień od zobowiązania podatkowego o charakterze podmiotowymi przedmiotowym.
      Drugi rozdział, podobnie jak poprzedni, zawiera zagadnienia teoretyczne. Przede wszystkim z zakresu płynności finansowej oraz relacji podatku VAT do aktywów pasywów jak też jego wpływ na rachunek zysków i strat. Opisano powiązanie pomiędzy płynnością finansową a zobowiązaniem podatkowym. Przedstawiono w nim również podstawowe sposoby jego księgowania, co odzwierciedla bezpośredni wpływ na ujęcie w sprawozdaniu finansowym.
      Trzeci rozdział pracy odnosi się do konkretnego przedsiębiorstwa. Zawarta jest w nim ogólna charakterystyka badanej jednostki, struktura przychodów i zakupów struktura VAT należnego i VAT naliczonego, oraz przedstawiono przykładowy sposób obliczenia zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług na przykładzie konkretnego wybranego okresu rozliczeniowego. W dalszej części tego rozdziału następuje próba oceny wpływu, jaki ma metoda rozliczania podatku VAT na płynność finansową badanej jednostki. Przedstawiono tu wyniki metody stosowanej dotychczas w Firmie X, jak też hipotetyczne- otrzymane poprzez symulacyjne wprowadzenie metody kasowej. Zostały one porównane pod względem wysokości zobowiązania podatkowego oraz osiąganej płynności finansowej w poszczególnych okresach rozliczeniowych. Praca zakończona została wnioskami, opartymi na analizie porównawczej dwóch możliwych metod rozliczania zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług. Wskazano, jakie zagrożenia może nieść ze sobą niewłaściwy wybór zasady rozliczania zobowiązania, jak też pokazuje pozytywne skutki trafnego wyboru.
          


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.