Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10545
Temat pracy:  

Zarządzanie inwestycjami komunalnymi na przykładzie gminy Środa Wlkp.

Liczba stron:   82

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział 1
Gmina jako- podstawowa jednostka w systemie administracji publicznej
      1.1. Istota i podstawy prawne samorządu gminy
      1.2. Zadania gminy i jej kompetencje
      1.3. Gospodarka finansowa gminy

Rozdział 2
Inwestycje komunalne jako czynnik rozwoju gminy
      2.1. Definicja inwestycji i ich podział
      2.2. Zasady i źródła finansowania inwestycji
      2.3. Finansowanie inwestycji gminy

Rozdział 3
Zarządzanie strategiczne w gminie XYZ
      3.1. Charakterystyka Gminy XYZ
      3.2. Metody procesu planowania strategicznego dla gminy XYZ
      3.3. Strategiczne i operacyjne cele rozwoju gminy XYZ

Rozdział 4
Inwestycje komunalne gminy XYZ
      4.1. System planowania inwestycji komunalnych
      4.2. Analiza wybranych projektów inwestycyjnych
      4.3. Ocena polityki inwestycyjnej gminy Środa Wlkp. w świetle badań empirycznych
      4.4. Wyniki i wnioski z badań

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów

Opis zawartości pracy:

      W niniejszej pracy została przedstawiona działalność związana z inwestycjami ko-munalnymi gminy XYZ. Praca składa się z czterech rozdziałów ukazujących zarówno teoretyczne, jak i empiryczne podejście do tematu.
   W pierwszym rozdziale scharakteryzowana została podstawowa jednostka w systemie administracji publicznej jaką jest gmina. Na tej podstawie uwaga została skupiona na istocie i systemie prawnym obowiązują-cym w gminie, jej zadaniach i kompetencjach oraz gospodarce finansowej.
   Drugi rozdział stanowiły inwestycje komunalne jako czynnik rozwoju gminy. W tej części uwzględniona została definicja inwestycji i jej podział, zasady oraz źródła na podsta-wie których są one finansowane oraz finansowanie inwestycyjne gminy.
   W kolejnym rozdziale przedstawione zostało zarządzanie strategiczne w gminie Śro-da Wielkopolska, czyli charakterystyka gminy, wykorzystywane metody procesu planowania strategicznego oraz strategiczne i operacyjne cele rozwoju gminy.
   Ostatnia część pracy dotyczyła inwestycji komunalnych występujących w gminie XYZ. Na tym etapie został przedstawiony system planowania inwestycji ko-munalnych wykorzystywany w gminie. Zobrazowana została analiza wybranych projektów inwestycyjnych oraz na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego wśród miesz-kańców gminy została dokonana próba oceny polityki inwestycyjnej gminy. Wszystkie wy-niki zostały przedstawione w formie graficznej i tabelarycznej na podstawie informacji do-stępnych w urzędzie miasta i gminy. Praca powstała w oparciu o dane pochodzące z biuletynu informacji publicznej udo-stępnionego przez Urząd Miasta i Gminy na ich stronie internetowej. Metoda badawcza jaka została wybrana do analizy metodologicznej pracy jest metoda ankietowa skupiająca się na ocenie inwestycji komunalnych występujących w gminie XYZ przez jej mieszkańców. W tym celu technikę badawczą stanowiła ankieta indywidualna, opierająca się na narzędziu badawczym, jakim jest kwestionariusz ankiety.
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.